Rein Vidde 2019 – Hardangerviddakonferansen 2019

Rein Vidde 2019 – Hardangerviddakonferansen 2019

Hardangerviddatunnelene as har gjennomført 2 tidlegare konferansar med fokus på tunellbygging og reisdyrstrekk på Hardangervidda. No står den tredje konferanse for døra: Hardangerviddakonferansen 2019 Rein Vidde vert halden på Geilo, på Vestlia resort mandag-tysdag 1.-2.april 2019 som lunsj-lunsj-konferanse. Hovudtemaet er sjølvsagt: Rv 7 Hardangervidda -Hovudvegen aust-vest for reiseliv og Perrsontransport. Under dette temaet set me…

Trafikktal korrigert 1-3 kvartal 2018 fjellovergangar i SørNoreg

Trafikktal korrigert 1-3 kvartal 2018 fjellovergangar i SørNoreg

Statens Vegvesen sin trafikkteljingar for 3. kvartal 2018 er no offentlege. Desse viser at Rv 7 Hardangervidda har auka trafikk i juli   (7 %) og august (4 %)  2018 men nedgang i september (15 %) samanlikna med 2017. Me merka oss at snøføret på Vidda i september hadde sterk avvisingseffekt på sommardekktrafikantane. Første 9…

God sommar Hardangerviddavenner

God sommar Hardangerviddavenner

Hardangerviddatunnelene As vil ønskja alle som besøkjer denne sida ein fin sommar 2018. Bruk Rv7 over Vidda og nyt turen. Me sit og ventar i spenning på hovudkonklusjonane kva høyringane til Konseptvalutgreiinga  (KVU) for Rv 7 Hardangervidda vil fortelja.  Paralellt med dette så ventar me også på kva kontrollørane i PwC kjem fram til i…

Trafikkstatistikk Rv 7  Hardangervidda 1. kvartal 2018. 73 % trafikkauke i Mars.

Trafikkstatistikk Rv 7 Hardangervidda 1. kvartal 2018. 73 % trafikkauke i Mars.

Trafikkstaistikken for Første Kvartal 2018 ligg no føre frå Statens Vegvesen. Trafikken vert målt i MDT (Månadsdøgntrafikk). For Rv 7 Over Hardangervidda viser registreringa ved Lappesteinen en Sterk auke (73 %) i mars 2018 (1124 MDT) i høve mars 2017 (648 MDT) , medan tala for januar og februar 2018 (448 og 689 MDT)  er…

Samferdselsdepartementet har merka seg Lågehætunnelen

Samferdselsdepartementet har merka seg Lågehætunnelen

Hardangerviddatunnelene AS har i uttalen til KVU Rv7 Hardangervidda tilrådd å flytta avsette 300 mill kroner i NTP sin handlingsplan 2018-2023. Selskapet ber om at desse midlane , som Statens vegvesen har tenkt å bruka på Rv 7 Ørgenvika-Svenkerud i Hallingdal, istanden vert brukt oppe på sjølve vidda  Innspelet er støtta av Buskerud og Hordaland…

Uttale til «15/225843- KVU Rv 7 Hardangervidda -Ny høring»

Uttale til «15/225843- KVU Rv 7 Hardangervidda -Ny høring»

Konseptvalutgreiining (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda vart tinga av Samferdselsdepartementet i 2014 og vart lagt fram oktober 2015. Bakgrunnen for denne KVU-en var Regional plan for Hardangervidda av 2011 der fokus var  både å sikra villreintrekk og betra tryggleik og betra trafikkregulariteten for trafikantane på Rv 7 , ein samfunnsmessig viktig vinteropen  høgfjellsveg. Vidare…

Lågehætunellen på Hardangervidda mellom Halne og Skulevika innan rekkevidde?

Lågehætunellen på Hardangervidda mellom Halne og Skulevika innan rekkevidde?

Styret i Hardangerviddatunnelene AS vedtok på møtet på Voss 1.mars ei pressemelding som no er sendt media med kopi til kommunar i Hardanger og Hallingdal, Buskerud og Hordaland Fylkeskommunar og Buskerudbenken og Hoprdalandsmenken på Stortinget. Pressemeldinga peikar på at ved å flytta dei løyvde 300 mill kroner til rv7  frå bygging langs Krødern til oppå…

Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017

Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017

Diagrammet sett nedanfrå: Raud: Hol-Aurland ; Blå: Filefjell ; Gul: Hardangervidda ; Grå: Hemsedalsfjellet ; Mørk blå: Haukelifjell Tala frå Statens Vegvesen si trafikkregistrering i 2017 er klare. For Hardangerviddatunnelene AS er det sjølvsagt mest interresant å sjå korleis trafikken har utvikla seg på Vidda og samanlikna det med utviklinga på dei andre 4 fjellovergangane…

KVU rv. 7 Hardangervidda – Ny Høyring – Informasjonsmøte

KVU rv. 7 Hardangervidda – Ny Høyring – Informasjonsmøte

Hausten 2015 vart høyringa av KVU (konseptvalutgreiing) rv. 7 Hardangervidda stansa i påvente av KVU Gol -Voss. Dette var i samband med prioritering av hovudvegsamband Aust-Vest nord for Hardangervidda.  Staten har bestemt funksjonsfordeling mellom  rv. 7 som skal vera hovudvegsamband for reiseliv og perontrafikk og rv. 52 som skal vera hovudvegsamband for næringstrafikk. Statens vegvesen…

Takk for gode vedtak i Hordaland og Buskerud sine Fylkesting.

Takk for gode vedtak i Hordaland og Buskerud sine Fylkesting.

Jolagåva til Hardangervidda 2017 kjem frå Fylkestinga i Buskerud og Hordaland i samband med høyring til Handlingsprogrammet av Nasjonal transportplan 2018-2023 (29). Med samrøystes vedtak tilrår Fylkestinga på begge sider av Hardangervidda å flytta avsette 300 millionar kroner frå Vegvesenet sine tenkte tiltak aust for Gol til tiltak for å betra vinterregulariteten og trafikktryggleiken på…

No ventar me på KS1 av  KVU Hardangervidda

No ventar me på KS1 av KVU Hardangervidda

Styremøtet i Hardangerviddatunnelene AS , den 6. desember 2017 på Geilo, drøfta strategiar for vidare arbeid med tunnelløysingar under Hardangervidda. Selskapet vil koordinera aktiviteten sin med interesselskapet IS Rv 7, interessegrupper og støttespelarar for utbygging av Rv 7 Hardangervidda. Me vil halda fast på det store biletet at Rv 7 Hardangervidda er blitt hovudveg aust-vest…

Semje om å arbeida for korte tunnelar på Hardangervidda

Semje om å arbeida for korte tunnelar på Hardangervidda

Aktørane i arbeidet for vintersikker heilårsveg over Hardangervidda hadde sammøte 13.11.2017 i Eidfjord. Det var slik semje inngått: IS Rv7, Hardangerviddatunnelene AS og Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen har felles mål om å vidareutvikle Rv7 som hovudvegsamband mellom aust og vest. Stortinget gjorde våren 2017 vedtak om at det skal vera ei funksjonsdeling mellom to vegar, Rv52…

300 millionar vegkroner kan glippa for Hardangervidda

300 millionar vegkroner kan glippa for Hardangervidda

Det er i motvind ein må bruka krefter og i motbakke går det oppover. No er det viktig å flytta pengar. Alle må hjelpa til. Likelydande brev frå Hardangerviddatunnelene AS er sende til Buskerud Fylkeskommune og Hordaland Fylkeskommune der oppmodinga er slik: Hardangerviddatunnelene AS ber med dette Hordaland/Buskerud Fylkesting om å vedtak om slik endring…

Vidare arbeid for Tunnelar under Hardangervidda

Vidare arbeid for Tunnelar under Hardangervidda

(Bilete henta frå Statens Vegvesen: Rv 7  Hardangervidda KVU Nyhetsarkiv) Selskapet Hardangerviddatunnelene AS har valt ein vidare strategi for arbeidet. Ny dagleg leiar frå 1 september i midlertidig ca 30 % delstilling er Leiv A Vambheim. Han vil ha kontorstad på kommunehuset i Eidfjord. Adressa er Simadalsvegen 1,  attn Eidfjord kommune, 5783 Eidfjord Styret i…

Klar for innspurt!

Klar for innspurt!

Daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS går over i ny stilling 1. september, men lover at han er klar for en durabelig innspurt for tunnel under Hardangervidda frem mot Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan i juni. – Jeg er klar for innspurten og skal levere fra meg et godt utgangspunkt for det videre tunnmelarbeidet, sier Hove.

Donerer 10.000 kroner til Norske Redningshunder

Hardangerviddakonferansen Rein Vidde 2017 takker alle foredragsholdere på årets konferanse ved å gi en samlet gave til Norske Redningshunder i foredragsholdernes navn. – Vi takker for foredragsholdernes bidrag, men gir ikke gaver til dem. Vi donerer penger til en organisasjon som sikrer vår alles trygghet i den værharde fjellheimen rundt Hardangervidda, sier Anved Johan Tveit.

Hordaland må prioritere Hardangerviddatunnel

Hordaland må prioritere Hardangerviddatunnel

I arbeidet ny Regional Transportplan Hordaland 2018-2029 ber styret i Hardangerviddatunnelene AS om at Hordaland fylkeskommune jobber aktivt for en tunnelløsning på Rv.7. – Hordalandspolitikerne har alle muligheter til å få på plass en vintersikker vei over Hardangervidda og vi etterlyser derfor at fylket er klar på at dette arbeidet skal prioriteres, sier styrelederen.