Trafikktala for Høgfjellsovergangar Sør Noreg November 2021

Trafikktala for Høgfjellsovergangar Sør Noreg November 2021

Trafikktala frå Statens Vegvesen for høgfjellsovergangane i Sør Noreg november 2021 er klare. For Rv 7 Hardangervidda har det allereie både vore kolonnekøyring og stenging pga uver. Like fullt er trafikken 670 bilar i døgeret. Dette er 30 % av trafikken (ialt 2191 MDT) på nordsida av Hardangervidda. Helgetrafikken er på 753 bilar i døgeret….

Trafikktala for Fjellovergangane i SørNoreg for Oktober 2021 og tilgrensande strekningar for Rv 7 Hardangervidda

Trafikktala for Fjellovergangane i SørNoreg for Oktober 2021 og tilgrensande strekningar for Rv 7 Hardangervidda

Så er hausten komen , sommartrafikken slutt og fjellovergangane bur seg på vinteren. Dette reflekterer og sjølvsagt trafikktala. Her er tala frå nokre av trafikkdata sin teljepunkt for fjellovergangane i SørNoreg, samt nokre tilgrensande strekningar som tilfører trafikk til rv 7 Hardangervidda. Tala viser at trafikken på rv 7 Hardangervidda held seg stabilt høg. Rv7…

Trafikktala for Fjellovergangangar i SørNoreg  August 2021

Trafikktala for Fjellovergangangar i SørNoreg August 2021

Nok ein månad med stor trafikk på Hardangervidda. Størst Månadsdøgntrafikk for fjellovergangane også i August 2021 som i juli 2021. Dette viser trafikkantane sine prioriteringar nå vidda er open. Dette må vel også indikera trongen for å vintersikra Rv 7 Hardangervidda med tunnelar slik at reiseliv, persontrafikk og yrkestrafikk kan koma trygt over vidda heile…

Trafikktala for Juni og  Juli 2021 Statens vegvesen

Trafikktala for Juni og Juli 2021 Statens vegvesen

Trafikkteljingane for juni og juli 2021 viser at rv 7 Hardangervidda toppar statistikken for månadsdøgntrafikk for fjellovergangane i SørNoreg med gjennomsnitt 31 % av trafikken. I Juni 2021 går 67 % av Trafikken nord for Hardangervidda (Rv7, Rv52, Fv50, E16) og 33 % på E134. I Juli 2021 går 73 % av trafikken på nordaternativa…

Trafikktala februar 2021 Høgfjellovergangane i SørNoreg.

Trafikktala februar 2021 Høgfjellovergangane i SørNoreg.

Statens Vegvesen har presentert trafikktala for februar 2021.  Høgfjellsovergangane i Sør Noreg er relevante samanlikningstal for oss som jobbar for framtida for Rv 7 Hardangervidda.  Den funksjonsfordelte korridoren rv 7 og rv 52 har på nær same trafikkmengden og tek nær 50 % av aust-vest-trafikken.  Saman med E 16 og Fv 50 går 67 %…

Trafikktal for januar 2021 Høgfjellsovergangar aust-vest

Trafikktal for januar 2021 Høgfjellsovergangar aust-vest

No føreligg trafikktala for januar 2021 frå Statens Vegvesen. Det viser at den relative fordelinga mellom dei fire viktigaste vegane er nokså konstant. Veret styrer det meste for trafikken på rv 7 Hardangervidda.  Når Vidda er open så kjem trafikken. Det køyrer over dobbelt så mange bilar over Vidda i jan 2021 (710 mdt=månadsdøgntrafikk) som…

Framtida for Rv 7 Hardangervidda treng politisk beslutning.

Framtida for Rv 7 Hardangervidda treng politisk beslutning.

Funksjonsfordelinga mellom Rv 7 Hardangervidda og Rv 52 Hemsedalsfjellet var ein poltisk beslutning i 2018 med grunnlag i satsinga på fjellovergangane aust-vest , Oslo-Bergen. Framtida for næringslivet i reiselivsdestinasjonane Hallingdal, Hardanger og Øvre Nummedal er heilt avhengig av heilårsopen trafikksikker RV 7. Tunnelar på Hardangervidda er einaste løysinga for heilårs reiseliv, men også løysinga for …

Møte med Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Trafikktala for november 2020

Møte med Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Trafikktala for november 2020

Hardangervidddatunnlene as deltok i eit digitalt møte 08.12.2020 med Samferdselsminister Knut Arild Hareide og statssekretærane John-Ragnar Årset og Ingelin Noresjø, klokka 10.30 -11.20. Møtet var sammøte mellom interessentane for Rv 7 Vegpakke Hallingdal, Rv 7 Hardangerviddatunnelene og Bergensbanen FRE 16 og K5.  Frå desse vart det 12 deltakarar. (Sjå vedlegg). Fylkesråd i Viken Fylkeskommune Olav…

Dyranuttunnelen må inn i Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Dyranuttunnelen må inn i Nasjonal Transportplan 2022-2033.

På tide å henta inn att Statens Vegvesen si tilråding av Dyranuttunnelen. Me står framfor ein ny Nasjonal Transportplan. Dessverre har ikkje SVV der funne midlar til Dyranuttunnelen. Rv 7 Hardangervidda er ein av dei Stortingsprioriterte fjellovergangane med Funksjonsfordeling med Rv 52. Me må setja vår lit til at den politiske prosessen tar inn prosjektet…

Trafikktal for Fjellovergangane i Sør Noreg september 2020

Trafikktal for Fjellovergangane i Sør Noreg september 2020

No er endeleg trafikkteljinga ved Lappesteinen rv 7 Hardangervidda i gang igjen.  Det viser framleis stor trafikk over. Kortaste fjellovergangen med mest trafikk i september. Her er tala frå Statens vegvesen for september 2020: (mdt betyr gjennomsnittleg månadleg døgntrafikk) rv 7 Hardangervidda: 1644 mdt rv 52 Hemsedalsfjellet: 1335 mdt fv 50 Hol Aurland: 280 mdt…

Kvar er Hyttevegen? Helgetrafikk fjellovergangane aust-vest.

Kvar er Hyttevegen? Helgetrafikk fjellovergangane aust-vest.

Me ujamne mellomrom kan me lesa påstanden om at rv7 Hardangervidda er hyttevegen for Bergensarar og ikkje ein viktig heilårs fjellovergang for landet. Denne myten står seg ikkje. Ved å plukka fram statistikk for fjellovergangane aust-vest og sjå på helgetrafikk i forhold til totaltrafikk på teljepunkta sine månadsdøgntrafikk, så viser det seg at alle fjellovergangar…

Trafikkstatistikk for august 2020

Trafikkstatistikk for august 2020

Dessverre så har Statens Vegvesen enno etter 5 månader ikkje funne eitt prioritert dagsverk for å reparara målestasjonen Lappesteinen på rv 7 Hardangervidda, trass 3 puringar og tilbod om konstnadsdekning. Dette teljepunktet er avgjerande for selskapet Hardangerviddatunnelene sin dokumentasjon på trafikken. For rv 7 Hardangervidda ved teljepunkt Lappesteinen  var det i 2017: 2472 MDT, for…

Julital for trafikken  på og rundt Rv 7 Hardangervidda.

Julital for trafikken på og rundt Rv 7 Hardangervidda.

I Statistikken til Vegvesenet «Trafikkdata» så er det ulik auke i trafikken på registrerte teljepunk i juli 2020 samanlikna med juli 2019. Dessverre så er framleis ikkje teljedata for rv 7 Hardangervidda, men om me ser på tala for Bu aust og Geilo aust så indikerer det ein trafikkvekst forsiktig stipulert til 6 %. E…

Dessverre – Statens vegvesen viser ikkje trafikkdata for Rv 7 Hardangervidda

Dessverre – Statens vegvesen viser ikkje trafikkdata for Rv 7 Hardangervidda

Den 21 augist opnar Nasjonale Turistvegar trappebrua ved Vøringsfossen. Imponerande byggverk i prosjektet Turistveg Hardanger. Nett no , i  tida før feriestart verkar trafikken på rv 7 Hardangervidda stor, og me stipulerer at 25 % av dette er tungtrafikk. Stengingar både på E 134 og E 16 ser ut å flytta trafikk. Men me har…

Trafikktal for 1. kvartal 2020

Trafikktal for 1. kvartal 2020

Trass uversvinter, stengeregime og koronatider har det vore bra med trafikk aust-vest på fjellovergangane i SørNoreg.   I rekordåret for stenging og kolonnekøyring på Hardangervidda (har ikkje fått offisielle tal frå Vegvesenet enno) kan me tolka tala slik at den avvist trafikken frå Vidda nytta rv 52 Hemsedal og E 16 Fillefjell.  E 134 Haukelifjell…

Brev til Vestland Fylkeskommune om uttale til NTP 2022-2033.

Brev til Vestland Fylkeskommune om uttale til NTP 2022-2033.

Vedrørande Fylkesrådmannen sitt framlegg til NTP 2022-2033. Viser til framlegg frå Fylkesrådmannen i Vestland Fylke. Pkt 6 g.  Fylkestinget vil prioritere rv. 52 og E134 som hovudsamband mellom austlandet og vestlandet. I første omgang må E134 Vågslid-Røldal inn i Nasjonal transportplan 20222033, og det bør startast reguleringsplanlegging for strekninga E134 Bakka- Solheim. Vidare viser fylkestinget…