Hardangerviddatunnlar K2 og Bergen-Voss K5 gir kortaste vegen Bergen – Oslo.

Hardangerviddatunnlar K2 og Bergen-Voss K5 gir kortaste vegen Bergen – Oslo.

Det er av Stortinget 3 -4 vedtekne heilårs hovudvegar aust-vest.  E 16 Filefjell , Rv 52 Hemsedalsfjellet funkjsonsfordelt med Rv 7 Hardangervidda og E 134 Haukelifjell. E 16 Filefjell er i dag minst stengte fjellovergangen utan bompengar og god standard, men minst brukt av dei 4 høgfjellvegane. E 134 har no ca 1/3 av trafikken…

Møte i Samferdselsdepartementet 14. mai 2019

Møte i Samferdselsdepartementet 14. mai 2019

Ein delegasjon frå Hardangerviddatunnelene As og Interesseselskapet IS Rv 7 fekk møta Statsekretær Tommy Skjervold, Andelingsdirektør Hans Einar Nerhus og Bent Skogen i Samferdselsdepartementet den 14.mai 2019 i Oslo. Hardangerviddatunnelene as og Is Rv 7 har tru på at sakleg informasjon kan gje eit snarleg positivt vedtak om val av konseptet K2 for rv 7 Hardangervidda….

Taloppstilling Første kvartal 2019 samanlikna med 2018.

Taloppstilling Første kvartal 2019 samanlikna med 2018.

Statens Vegvesen sin trafikktalstatistikk for januar, februar og mars 2019 er klare. Me har plukka ut nokre vegstrekningar som kan ha verknad på trafikken til rv 7 Hardangervidda og samanstilt trafikktala med 2018.  Me veit alle at vintertilhøva og påskemånad styrer mykje av trafikken desse månadane. Det gjer også vegarbeid og vegstengingar.  Det er ikkje…

Transportanalysen 2019 til Helge Hopen om Rv 7 Hardangervidda

Transportanalysen 2019 til Helge Hopen om Rv 7 Hardangervidda

Hardangerviddakonferansen 2019 Rein Vidde vart halden 1.-2. april 2019 på Vestlia Resort på Geilo. Eit variert program hanlda om veg, villrein og reiseliv. Deltakarlista kunne vore lengre, men var svært representativ. Det var folk frå Regjeringa, Storting, Fylkestinga Hordaland og Buskerud, kommunepolitikarar, reiselivaktørar og nokre andre intersserte. Etter funkjonsfordelingsedtaket i 2017 (rv 7 for reiseliv…

Årsdøgntrafikk ÅDT Fjellovergangar aust-vest 2018

Årsdøgntrafikk ÅDT Fjellovergangar aust-vest 2018

No er den ofisielle statistikken frå Statens Vegvesen sine Trafikktal 2018 komen.  For Fjellovergangar aust-vest merkar Hardangerviddatunnelene as seg at det er rv 7 Hardangervidda som står for auka registret trafikk. No har Hardangervidda og Hemsedalsfjellet om lag like stor ÅDT. Statistikken viser tydeleg at sommartrafikken prioriterer Hardangervidda. Også resten av året viser Rv 7…

Rein Vidde 2019 – Hardangerviddakonferansen 2019

Rein Vidde 2019 – Hardangerviddakonferansen 2019

Hardangerviddatunnelene as har gjennomført 2 tidlegare konferansar med fokus på tunellbygging og reisdyrstrekk på Hardangervidda. No står den tredje konferanse for døra: Hardangerviddakonferansen 2019 Rein Vidde vert halden på Geilo, på Vestlia resort mandag-tysdag 1.-2.april 2019 som lunsj-lunsj-konferanse. Hovudtemaet er sjølvsagt: Rv 7 Hardangervidda -Hovudvegen aust-vest for reiseliv og Perrsontransport. Under dette temaet set me…

Trafikktal korrigert 1-3 kvartal 2018 fjellovergangar i SørNoreg

Trafikktal korrigert 1-3 kvartal 2018 fjellovergangar i SørNoreg

Statens Vegvesen sin trafikkteljingar for 3. kvartal 2018 er no offentlege. Desse viser at Rv 7 Hardangervidda har auka trafikk i juli   (7 %) og august (4 %)  2018 men nedgang i september (15 %) samanlikna med 2017. Me merka oss at snøføret på Vidda i september hadde sterk avvisingseffekt på sommardekktrafikantane. Første 9…

God sommar Hardangerviddavenner

God sommar Hardangerviddavenner

Hardangerviddatunnelene As vil ønskja alle som besøkjer denne sida ein fin sommar 2018. Bruk Rv7 over Vidda og nyt turen. Me sit og ventar i spenning på hovudkonklusjonane kva høyringane til Konseptvalutgreiinga  (KVU) for Rv 7 Hardangervidda vil fortelja.  Paralellt med dette så ventar me også på kva kontrollørane i PwC kjem fram til i…

Trafikkstatistikk Rv 7  Hardangervidda 1. kvartal 2018. 73 % trafikkauke i Mars.

Trafikkstatistikk Rv 7 Hardangervidda 1. kvartal 2018. 73 % trafikkauke i Mars.

Trafikkstaistikken for Første Kvartal 2018 ligg no føre frå Statens Vegvesen. Trafikken vert målt i MDT (Månadsdøgntrafikk). For Rv 7 Over Hardangervidda viser registreringa ved Lappesteinen en Sterk auke (73 %) i mars 2018 (1124 MDT) i høve mars 2017 (648 MDT) , medan tala for januar og februar 2018 (448 og 689 MDT)  er…

Samferdselsdepartementet har merka seg Lågehætunnelen

Samferdselsdepartementet har merka seg Lågehætunnelen

Hardangerviddatunnelene AS har i uttalen til KVU Rv7 Hardangervidda tilrådd å flytta avsette 300 mill kroner i NTP sin handlingsplan 2018-2023. Selskapet ber om at desse midlane , som Statens vegvesen har tenkt å bruka på Rv 7 Ørgenvika-Svenkerud i Hallingdal, istanden vert brukt oppe på sjølve vidda  Innspelet er støtta av Buskerud og Hordaland…

Uttale til «15/225843- KVU Rv 7 Hardangervidda -Ny høring»

Uttale til «15/225843- KVU Rv 7 Hardangervidda -Ny høring»

Konseptvalutgreiining (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda vart tinga av Samferdselsdepartementet i 2014 og vart lagt fram oktober 2015. Bakgrunnen for denne KVU-en var Regional plan for Hardangervidda av 2011 der fokus var  både å sikra villreintrekk og betra tryggleik og betra trafikkregulariteten for trafikantane på Rv 7 , ein samfunnsmessig viktig vinteropen  høgfjellsveg. Vidare…

Lågehætunellen på Hardangervidda mellom Halne og Skulevika innan rekkevidde?

Lågehætunellen på Hardangervidda mellom Halne og Skulevika innan rekkevidde?

Styret i Hardangerviddatunnelene AS vedtok på møtet på Voss 1.mars ei pressemelding som no er sendt media med kopi til kommunar i Hardanger og Hallingdal, Buskerud og Hordaland Fylkeskommunar og Buskerudbenken og Hoprdalandsmenken på Stortinget. Pressemeldinga peikar på at ved å flytta dei løyvde 300 mill kroner til rv7  frå bygging langs Krødern til oppå…

Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017

Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017

Diagrammet sett nedanfrå: Raud: Hol-Aurland ; Blå: Filefjell ; Gul: Hardangervidda ; Grå: Hemsedalsfjellet ; Mørk blå: Haukelifjell Tala frå Statens Vegvesen si trafikkregistrering i 2017 er klare. For Hardangerviddatunnelene AS er det sjølvsagt mest interresant å sjå korleis trafikken har utvikla seg på Vidda og samanlikna det med utviklinga på dei andre 4 fjellovergangane…

KVU rv. 7 Hardangervidda – Ny Høyring – Informasjonsmøte

KVU rv. 7 Hardangervidda – Ny Høyring – Informasjonsmøte

Hausten 2015 vart høyringa av KVU (konseptvalutgreiing) rv. 7 Hardangervidda stansa i påvente av KVU Gol -Voss. Dette var i samband med prioritering av hovudvegsamband Aust-Vest nord for Hardangervidda.  Staten har bestemt funksjonsfordeling mellom  rv. 7 som skal vera hovudvegsamband for reiseliv og perontrafikk og rv. 52 som skal vera hovudvegsamband for næringstrafikk. Statens vegvesen…

Takk for gode vedtak i Hordaland og Buskerud sine Fylkesting.

Takk for gode vedtak i Hordaland og Buskerud sine Fylkesting.

Jolagåva til Hardangervidda 2017 kjem frå Fylkestinga i Buskerud og Hordaland i samband med høyring til Handlingsprogrammet av Nasjonal transportplan 2018-2023 (29). Med samrøystes vedtak tilrår Fylkestinga på begge sider av Hardangervidda å flytta avsette 300 millionar kroner frå Vegvesenet sine tenkte tiltak aust for Gol til tiltak for å betra vinterregulariteten og trafikktryggleiken på…

No ventar me på KS1 av  KVU Hardangervidda

No ventar me på KS1 av KVU Hardangervidda

Styremøtet i Hardangerviddatunnelene AS , den 6. desember 2017 på Geilo, drøfta strategiar for vidare arbeid med tunnelløysingar under Hardangervidda. Selskapet vil koordinera aktiviteten sin med interesselskapet IS Rv 7, interessegrupper og støttespelarar for utbygging av Rv 7 Hardangervidda. Me vil halda fast på det store biletet at Rv 7 Hardangervidda er blitt hovudveg aust-vest…

Semje om å arbeida for korte tunnelar på Hardangervidda

Semje om å arbeida for korte tunnelar på Hardangervidda

Aktørane i arbeidet for vintersikker heilårsveg over Hardangervidda hadde sammøte 13.11.2017 i Eidfjord. Det var slik semje inngått: IS Rv7, Hardangerviddatunnelene AS og Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen har felles mål om å vidareutvikle Rv7 som hovudvegsamband mellom aust og vest. Stortinget gjorde våren 2017 vedtak om at det skal vera ei funksjonsdeling mellom to vegar, Rv52…