Statens Vegvesen argumenterer med Villrein.

Statens Vegvesen argumenterer med Villrein.

I Statens Vegvesen sitt svar til Regjeringa opp Oppdrag nr 9: Prioriteringar viser SVV til KVU-vedtaket med  Funkjsonsfordelinga mellom rv 7 Hardangervidda og rv 52 Hemsedalsfjellet. Tiltak for villreinen er beste ( men her einaste) argumentet for tiltak på Hardangervidda. Det samsvarar med Noreg sitt internasjonale ansvar for villreinen i landet.  Rv 7 Hardangervidda er…

Hardangerviddatunnelar i  Nasjonal Transportplan?

Hardangerviddatunnelar i Nasjonal Transportplan?

Hardangerviddatunnelene har også merka koronatida. Karantene og heimekontor har vore status så langt. Trafikkstatistikken fortel også om redusert reising så langt i år grunna både uver med stengte vegar og opprydding og i mars også koronareiseforbod. Statistikken viser at nå rv 7 Hardangervidda har fri fredsel mellom stengingane, så finn mykje trafikk tilbake. Dette tolkar…

Trongen for Dyranuttunnnelen viser seg i vinter.

Trongen for Dyranuttunnnelen viser seg i vinter.

Så langt i vinter frå desember til no har rv 7 Hardangervidda vore stengt eller hatt kolonnekøyring i fleire hundre timar. Trafikktala for januar viser at månadsdøgnstrafikken (MDT) kun er på gjennomsnittleg 222 bilar i døgnet, av dette 46 tungbilar i døgnet . Dette er halvparten av trafikken i januar 2019. Av-visingseffekten av stengingsregiment er…

Årsdøgntrafikken på Rv 7 Hardangervidda aukar og aukar.

Årsdøgntrafikken på Rv 7 Hardangervidda aukar og aukar.

Årsdøgntrafikktala  (ÅDT) for 2019 frå Statens vegvesen er klar . ÅDT er gjennomsnittlege passeringar pr døgn i året. Trafikken på Hardangervidda aukar  frå 1288 ÅDT i 2018 til 1369 ÅDT i 2019. (I dette talet er ikkje April -påsketrafikken – registrert. ) Dette er ein vekst på 6,3 % . I 2017 var det 1224…

God Jol og Forventningsfullt nyttår

God Jol og Forventningsfullt nyttår

Hardangerviddatunnlene AS ønskjer alle Viddabrukarar ei fin jolehelg og ein aktivRv 7 bruk i 2020. Saman skal me visa at Hardangervidda er den prafikantprioriterte fjellovergangen vest-aust. Styret med politiske medspelarar forventar at Regjeringa ved Samferdselsdepartementet snarast vil gjera vedtak i KVU rv7 Hardangervidda om K2 (5 korte tunnelar),  som svar på Stortinget sitt vedtak i…

Reduserte bompengar på Hardangerbrua styrkjer rv 7 Hardangervidda

Reduserte bompengar på Hardangerbrua styrkjer rv 7 Hardangervidda

Stadig fleire signal og resultat styrkjer forventningane om tunellar på rv 7 Hardangervidda. Forslaget til statsbudsjett og bompengar. Staten betala større avdrag på Hardangerbrua, og bompengane går ned frå 01.01.2020 til  Kr 92,60/360   ( takstgruppe 1/2 med Autopass). Det vil det ytterlegare redusera avvisingseffekten frå trafikantane til å velja rv 7 Hardangervidda som aust-vest-hovudveg. …

Fjellovergangen Rv 7 Hardangervidda befestar stillinga si.

Fjellovergangen Rv 7 Hardangervidda befestar stillinga si.

No er trafikktala for Fjellovergangane i SørNorge klare frå Statens Vegvesen. Desse tala bekreftar at Rv 7 befestar stillinga si som ein hovudveg aust-vest også i august 2019.  Det er tydeleg at trafikantane prioriterer Hardangervidda når det er gode stabile køyreforhold og då er trafikken på Rv 7 på nivå med E 134. Rv 52…

Hardangerviddatunnlar K2 og Bergen-Voss K5 gir kortaste vegen Bergen – Oslo.

Hardangerviddatunnlar K2 og Bergen-Voss K5 gir kortaste vegen Bergen – Oslo.

Det er av Stortinget 3 -4 vedtekne heilårs hovudvegar aust-vest.  E 16 Filefjell , Rv 52 Hemsedalsfjellet funkjsonsfordelt med Rv 7 Hardangervidda og E 134 Haukelifjell. E 16 Filefjell er i dag minst stengte fjellovergangen utan bompengar og god standard, men minst brukt av dei 4 høgfjellvegane. E 134 har no ca 1/3 av trafikken…

Møte i Samferdselsdepartementet 14. mai 2019

Møte i Samferdselsdepartementet 14. mai 2019

Ein delegasjon frå Hardangerviddatunnelene As og Interesseselskapet IS Rv 7 fekk møta Statsekretær Tommy Skjervold, Andelingsdirektør Hans Einar Nerhus og Bent Skogen i Samferdselsdepartementet den 14.mai 2019 i Oslo. Hardangerviddatunnelene as og Is Rv 7 har tru på at sakleg informasjon kan gje eit snarleg positivt vedtak om val av konseptet K2 for rv 7 Hardangervidda….

Taloppstilling Første kvartal 2019 samanlikna med 2018.

Taloppstilling Første kvartal 2019 samanlikna med 2018.

Statens Vegvesen sin trafikktalstatistikk for januar, februar og mars 2019 er klare. Me har plukka ut nokre vegstrekningar som kan ha verknad på trafikken til rv 7 Hardangervidda og samanstilt trafikktala med 2018.  Me veit alle at vintertilhøva og påskemånad styrer mykje av trafikken desse månadane. Det gjer også vegarbeid og vegstengingar.  Det er ikkje…

Transportanalysen 2019 til Helge Hopen om Rv 7 Hardangervidda

Transportanalysen 2019 til Helge Hopen om Rv 7 Hardangervidda

Hardangerviddakonferansen 2019 Rein Vidde vart halden 1.-2. april 2019 på Vestlia Resort på Geilo. Eit variert program hanlda om veg, villrein og reiseliv. Deltakarlista kunne vore lengre, men var svært representativ. Det var folk frå Regjeringa, Storting, Fylkestinga Hordaland og Buskerud, kommunepolitikarar, reiselivaktørar og nokre andre intersserte. Etter funkjonsfordelingsedtaket i 2017 (rv 7 for reiseliv…

Årsdøgntrafikk ÅDT Fjellovergangar aust-vest 2018

Årsdøgntrafikk ÅDT Fjellovergangar aust-vest 2018

No er den ofisielle statistikken frå Statens Vegvesen sine Trafikktal 2018 komen.  For Fjellovergangar aust-vest merkar Hardangerviddatunnelene as seg at det er rv 7 Hardangervidda som står for auka registret trafikk. No har Hardangervidda og Hemsedalsfjellet om lag like stor ÅDT. Statistikken viser tydeleg at sommartrafikken prioriterer Hardangervidda. Også resten av året viser Rv 7…

Rein Vidde 2019 – Hardangerviddakonferansen 2019

Rein Vidde 2019 – Hardangerviddakonferansen 2019

Hardangerviddatunnelene as har gjennomført 2 tidlegare konferansar med fokus på tunellbygging og reisdyrstrekk på Hardangervidda. No står den tredje konferanse for døra: Hardangerviddakonferansen 2019 Rein Vidde vert halden på Geilo, på Vestlia resort mandag-tysdag 1.-2.april 2019 som lunsj-lunsj-konferanse. Hovudtemaet er sjølvsagt: Rv 7 Hardangervidda -Hovudvegen aust-vest for reiseliv og Perrsontransport. Under dette temaet set me…

Trafikktal korrigert 1-3 kvartal 2018 fjellovergangar i SørNoreg

Trafikktal korrigert 1-3 kvartal 2018 fjellovergangar i SørNoreg

Statens Vegvesen sin trafikkteljingar for 3. kvartal 2018 er no offentlege. Desse viser at Rv 7 Hardangervidda har auka trafikk i juli   (7 %) og august (4 %)  2018 men nedgang i september (15 %) samanlikna med 2017. Me merka oss at snøføret på Vidda i september hadde sterk avvisingseffekt på sommardekktrafikantane. Første 9…

God sommar Hardangerviddavenner

God sommar Hardangerviddavenner

Hardangerviddatunnelene As vil ønskja alle som besøkjer denne sida ein fin sommar 2018. Bruk Rv7 over Vidda og nyt turen. Me sit og ventar i spenning på hovudkonklusjonane kva høyringane til Konseptvalutgreiinga  (KVU) for Rv 7 Hardangervidda vil fortelja.  Paralellt med dette så ventar me også på kva kontrollørane i PwC kjem fram til i…

Trafikkstatistikk Rv 7  Hardangervidda 1. kvartal 2018. 73 % trafikkauke i Mars.

Trafikkstatistikk Rv 7 Hardangervidda 1. kvartal 2018. 73 % trafikkauke i Mars.

Trafikkstaistikken for Første Kvartal 2018 ligg no føre frå Statens Vegvesen. Trafikken vert målt i MDT (Månadsdøgntrafikk). For Rv 7 Over Hardangervidda viser registreringa ved Lappesteinen en Sterk auke (73 %) i mars 2018 (1124 MDT) i høve mars 2017 (648 MDT) , medan tala for januar og februar 2018 (448 og 689 MDT)  er…

Samferdselsdepartementet har merka seg Lågehætunnelen

Samferdselsdepartementet har merka seg Lågehætunnelen

Hardangerviddatunnelene AS har i uttalen til KVU Rv7 Hardangervidda tilrådd å flytta avsette 300 mill kroner i NTP sin handlingsplan 2018-2023. Selskapet ber om at desse midlane , som Statens vegvesen har tenkt å bruka på Rv 7 Ørgenvika-Svenkerud i Hallingdal, istanden vert brukt oppe på sjølve vidda  Innspelet er støtta av Buskerud og Hordaland…