Dyranuttunnelen må inn i Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Dyranuttunnelen må inn i Nasjonal Transportplan 2022-2033.

På tide å henta inn att Statens Vegvesen si tilråding av Dyranuttunnelen. Me står framfor ein ny Nasjonal Transportplan. Dessverre har ikkje SVV der funne midlar til Dyranuttunnelen. Rv 7 Hardangervidda er ein av dei Stortingsprioriterte fjellovergangane med Funksjonsfordeling med Rv 52. Me må setja vår lit til at den politiske prosessen tar inn prosjektet…

Trafikktal for Fjellovergangane i Sør Noreg september 2020

Trafikktal for Fjellovergangane i Sør Noreg september 2020

No er endeleg trafikkteljinga ved Lappesteinen rv 7 Hardangervidda i gang igjen.  Det viser framleis stor trafikk over. Kortaste fjellovergangen med mest trafikk i september. Her er tala frå Statens vegvesen for september 2020: (mdt betyr gjennomsnittleg månadleg døgntrafikk) rv 7 Hardangervidda: 1644 mdt rv 52 Hemsedalsfjellet: 1335 mdt fv 50 Hol Aurland: 280 mdt…

Kvar er Hyttevegen? Helgetrafikk fjellovergangane aust-vest.

Kvar er Hyttevegen? Helgetrafikk fjellovergangane aust-vest.

Me ujamne mellomrom kan me lesa påstanden om at rv7 Hardangervidda er hyttevegen for Bergensarar og ikkje ein viktig heilårs fjellovergang for landet. Denne myten står seg ikkje. Ved å plukka fram statistikk for fjellovergangane aust-vest og sjå på helgetrafikk i forhold til totaltrafikk på teljepunkta sine månadsdøgntrafikk, så viser det seg at alle fjellovergangar…

Trafikkstatistikk for august 2020

Trafikkstatistikk for august 2020

Dessverre så har Statens Vegvesen enno etter 5 månader ikkje funne eitt prioritert dagsverk for å reparara målestasjonen Lappesteinen på rv 7 Hardangervidda, trass 3 puringar og tilbod om konstnadsdekning. Dette teljepunktet er avgjerande for selskapet Hardangerviddatunnelene sin dokumentasjon på trafikken. For rv 7 Hardangervidda ved teljepunkt Lappesteinen  var det i 2017: 2472 MDT, for…

Julital for trafikken  på og rundt Rv 7 Hardangervidda.

Julital for trafikken på og rundt Rv 7 Hardangervidda.

I Statistikken til Vegvesenet «Trafikkdata» så er det ulik auke i trafikken på registrerte teljepunk i juli 2020 samanlikna med juli 2019. Dessverre så er framleis ikkje teljedata for rv 7 Hardangervidda, men om me ser på tala for Bu aust og Geilo aust så indikerer det ein trafikkvekst forsiktig stipulert til 6 %. E…

Dessverre – Statens vegvesen viser ikkje trafikkdata for Rv 7 Hardangervidda

Dessverre – Statens vegvesen viser ikkje trafikkdata for Rv 7 Hardangervidda

Den 21 augist opnar Nasjonale Turistvegar trappebrua ved Vøringsfossen. Imponerande byggverk i prosjektet Turistveg Hardanger. Nett no , i  tida før feriestart verkar trafikken på rv 7 Hardangervidda stor, og me stipulerer at 25 % av dette er tungtrafikk. Stengingar både på E 134 og E 16 ser ut å flytta trafikk. Men me har…

Trafikktal for 1. kvartal 2020

Trafikktal for 1. kvartal 2020

Trass uversvinter, stengeregime og koronatider har det vore bra med trafikk aust-vest på fjellovergangane i SørNoreg.   I rekordåret for stenging og kolonnekøyring på Hardangervidda (har ikkje fått offisielle tal frå Vegvesenet enno) kan me tolka tala slik at den avvist trafikken frå Vidda nytta rv 52 Hemsedal og E 16 Fillefjell.  E 134 Haukelifjell…

Brev til Vestland Fylkeskommune om uttale til NTP 2022-2033.

Brev til Vestland Fylkeskommune om uttale til NTP 2022-2033.

Vedrørande Fylkesrådmannen sitt framlegg til NTP 2022-2033. Viser til framlegg frå Fylkesrådmannen i Vestland Fylke. Pkt 6 g.  Fylkestinget vil prioritere rv. 52 og E134 som hovudsamband mellom austlandet og vestlandet. I første omgang må E134 Vågslid-Røldal inn i Nasjonal transportplan 20222033, og det bør startast reguleringsplanlegging for strekninga E134 Bakka- Solheim. Vidare viser fylkestinget…

Statens Vegvesen argumenterer med Villrein.

Statens Vegvesen argumenterer med Villrein.

I Statens Vegvesen sitt svar til Regjeringa opp Oppdrag nr 9: Prioriteringar viser SVV til KVU-vedtaket med  Funkjsonsfordelinga mellom rv 7 Hardangervidda og rv 52 Hemsedalsfjellet. Tiltak for villreinen er beste ( men her einaste) argumentet for tiltak på Hardangervidda. Det samsvarar med Noreg sitt internasjonale ansvar for villreinen i landet.  Rv 7 Hardangervidda er…

Hardangerviddatunnelar i  Nasjonal Transportplan?

Hardangerviddatunnelar i Nasjonal Transportplan?

Hardangerviddatunnelene har også merka koronatida. Karantene og heimekontor har vore status så langt. Trafikkstatistikken fortel også om redusert reising så langt i år grunna både uver med stengte vegar og opprydding og i mars også koronareiseforbod. Statistikken viser at nå rv 7 Hardangervidda har fri fredsel mellom stengingane, så finn mykje trafikk tilbake. Dette tolkar…

Trongen for Dyranuttunnnelen viser seg i vinter.

Trongen for Dyranuttunnnelen viser seg i vinter.

Så langt i vinter frå desember til no har rv 7 Hardangervidda vore stengt eller hatt kolonnekøyring i fleire hundre timar. Trafikktala for januar viser at månadsdøgnstrafikken (MDT) kun er på gjennomsnittleg 222 bilar i døgnet, av dette 46 tungbilar i døgnet . Dette er halvparten av trafikken i januar 2019. Av-visingseffekten av stengingsregiment er…

Årsdøgntrafikken på Rv 7 Hardangervidda aukar og aukar.

Årsdøgntrafikken på Rv 7 Hardangervidda aukar og aukar.

Årsdøgntrafikktala  (ÅDT) for 2019 frå Statens vegvesen er klar . ÅDT er gjennomsnittlege passeringar pr døgn i året. Trafikken på Hardangervidda aukar  frå 1288 ÅDT i 2018 til 1369 ÅDT i 2019. (I dette talet er ikkje April -påsketrafikken – registrert. ) Dette er ein vekst på 6,3 % . I 2017 var det 1224…

God Jol og Forventningsfullt nyttår

God Jol og Forventningsfullt nyttår

Hardangerviddatunnlene AS ønskjer alle Viddabrukarar ei fin jolehelg og ein aktivRv 7 bruk i 2020. Saman skal me visa at Hardangervidda er den prafikantprioriterte fjellovergangen vest-aust. Styret med politiske medspelarar forventar at Regjeringa ved Samferdselsdepartementet snarast vil gjera vedtak i KVU rv7 Hardangervidda om K2 (5 korte tunnelar),  som svar på Stortinget sitt vedtak i…

Reduserte bompengar på Hardangerbrua styrkjer rv 7 Hardangervidda

Reduserte bompengar på Hardangerbrua styrkjer rv 7 Hardangervidda

Stadig fleire signal og resultat styrkjer forventningane om tunellar på rv 7 Hardangervidda. Forslaget til statsbudsjett og bompengar. Staten betala større avdrag på Hardangerbrua, og bompengane går ned frå 01.01.2020 til  Kr 92,60/360   ( takstgruppe 1/2 med Autopass). Det vil det ytterlegare redusera avvisingseffekten frå trafikantane til å velja rv 7 Hardangervidda som aust-vest-hovudveg. …

Fjellovergangen Rv 7 Hardangervidda befestar stillinga si.

Fjellovergangen Rv 7 Hardangervidda befestar stillinga si.

No er trafikktala for Fjellovergangane i SørNorge klare frå Statens Vegvesen. Desse tala bekreftar at Rv 7 befestar stillinga si som ein hovudveg aust-vest også i august 2019.  Det er tydeleg at trafikantane prioriterer Hardangervidda når det er gode stabile køyreforhold og då er trafikken på Rv 7 på nivå med E 134. Rv 52…

Hardangerviddatunnlar K2 og Bergen-Voss K5 gir kortaste vegen Bergen – Oslo.

Hardangerviddatunnlar K2 og Bergen-Voss K5 gir kortaste vegen Bergen – Oslo.

Det er av Stortinget 3 -4 vedtekne heilårs hovudvegar aust-vest.  E 16 Filefjell , Rv 52 Hemsedalsfjellet funkjsonsfordelt med Rv 7 Hardangervidda og E 134 Haukelifjell. E 16 Filefjell er i dag minst stengte fjellovergangen utan bompengar og god standard, men minst brukt av dei 4 høgfjellvegane. E 134 har no ca 1/3 av trafikken…

Møte i Samferdselsdepartementet 14. mai 2019

Møte i Samferdselsdepartementet 14. mai 2019

Ein delegasjon frå Hardangerviddatunnelene As og Interesseselskapet IS Rv 7 fekk møta Statsekretær Tommy Skjervold, Andelingsdirektør Hans Einar Nerhus og Bent Skogen i Samferdselsdepartementet den 14.mai 2019 i Oslo. Hardangerviddatunnelene as og Is Rv 7 har tru på at sakleg informasjon kan gje eit snarleg positivt vedtak om val av konseptet K2 for rv 7 Hardangervidda….

Taloppstilling Første kvartal 2019 samanlikna med 2018.

Taloppstilling Første kvartal 2019 samanlikna med 2018.

Statens Vegvesen sin trafikktalstatistikk for januar, februar og mars 2019 er klare. Me har plukka ut nokre vegstrekningar som kan ha verknad på trafikken til rv 7 Hardangervidda og samanstilt trafikktala med 2018.  Me veit alle at vintertilhøva og påskemånad styrer mykje av trafikken desse månadane. Det gjer også vegarbeid og vegstengingar.  Det er ikkje…

Transportanalysen 2019 til Helge Hopen om Rv 7 Hardangervidda

Transportanalysen 2019 til Helge Hopen om Rv 7 Hardangervidda

Hardangerviddakonferansen 2019 Rein Vidde vart halden 1.-2. april 2019 på Vestlia Resort på Geilo. Eit variert program hanlda om veg, villrein og reiseliv. Deltakarlista kunne vore lengre, men var svært representativ. Det var folk frå Regjeringa, Storting, Fylkestinga Hordaland og Buskerud, kommunepolitikarar, reiselivaktørar og nokre andre intersserte. Etter funkjonsfordelingsedtaket i 2017 (rv 7 for reiseliv…