Statens Vegvesen argumenterer med Villrein.

I Statens Vegvesen sitt svar til Regjeringa opp Oppdrag nr 9: Prioriteringar viser SVV til KVU-vedtaket med  Funkjsonsfordelinga mellom rv 7 Hardangervidda og rv 52 Hemsedalsfjellet. Tiltak for villreinen er beste ( men her einaste) argumentet for tiltak på Hardangervidda. Det samsvarar med Noreg sitt internasjonale ansvar for villreinen i landet.  Rv 7 Hardangervidda er kortaste vegen Bergen/Oslo og ein nasjonal viktig forbindelse mellom Vestlandet og Austlandet samt Regionane langs ruta.  Det må vel vera naturleg at rv 7 skal ha vinteregularitet på linje med E 134 og rv 52?  Både for Vinterregulaitet og Villrein er tunnelar einaste løysinga. Dessverre er det ikkje lagt inn ei krone prioritering til Rv 7 i svaret frå SVV.

Les sjølv utdrag frå frå side 59 i Svaret frå SVV:

«Korridor 5 Oslo-Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø
E134 er en viktig nasjonal forbindelse mellom Vestlandet og Østlandet og mellom regionsentra langs ruten. Korridoren er trafikktung i endene inn mot de store byene. Disse strekningene er preget av flaskehalser, liten restkapasitet og lav standard. I vest gir lange omkjøringsveier et sårbart transportssystem. Denne delen av korridoren har også en vesentlig skredutfordring. Høyfjellsovergangene har utfordringer med vinterregularitet. Lav kvalitet på deler av veinettet gir lange fremføringstider for gods. Rv 7 skal ihht. KVU-beslutning som hovedsamband for reiseliv og persontransport og rv 52 blir hovedsamband for næringstrafikk. Det er behov for bedre vinterregularitet på rv 52 og gode levevilkår for villrein på Hardangervidda, samt redusert avvisningseffekt for rein på grunn av veiens utforming og trafikk. På E16 er det behov for effektiv og sikker transport mellom landsdeler og adkomst fra regionen.

Prioritering:

Første periode Skredsikringstiltak av E16 Hylland-Slæen er lagt inn som binding ut fra krav til sikkerhet i tunneler.
Skredsikringstiltak på rv 5 Erdal-Naustdal gjennomføres både i A- og B-rammen. Dette, sammen med utbedringer prioritert i A-rammen, gir tryggere vei med bedre fremkommelighet mellom Førde og Florø.
I A-rammen prioriteres videre utbedring av rv 5 Fjærlandstunnelen-Lundebotn og tilgangen til Florø havn utbedres gjennom tiltak i rv 5 Markegata.
I B-rammen legges opp til oppstart av rv 36 Skjelsvik-Skyggestein, som knytter Porsgrunn og Skien sammen og til E18. Oppstart utsettes til andre periode ved A-ramme. I B-rammen legges det videre opp til utbedringer på rv 5 i Sogndalsdalen. Sammen med andre prioriterte tiltak vil dette gi god bedring av veien mellom Sogndal og Skei. Utbedringstiltakene blir utsatt til siste periode med Aramme. Andre periode I A-rammen legges det opp til vesentlige utbedringer av blant annet E16, rv 5 og rv 41.
I B-rammen forsterkes denne innsatsen flere steder i korridoren, blant annet flere steder på E16 i Valdres og på E134 i Rogaland.»