Trafikktal korrigert 1-3 kvartal 2018 fjellovergangar i SørNoreg

Trafikktal korrigert 1-3 kvartal 2018 fjellovergangar i SørNoreg

Statens Vegvesen sin trafikkteljingar for 3. kvartal 2018 er no offentlege. Desse viser at Rv 7 Hardangervidda har auka trafikk i juli   (7 %) og august (4 %)  2018 men nedgang i september (15 %) samanlikna med 2017. Me merka oss at snøføret på Vidda i september hadde sterk avvisingseffekt på sommardekktrafikantane. Første 9…

God sommar Hardangerviddavenner

God sommar Hardangerviddavenner

Hardangerviddatunnelene As vil ønskja alle som besøkjer denne sida ein fin sommar 2018. Bruk Rv7 over Vidda og nyt turen. Me sit og ventar i spenning på hovudkonklusjonane kva høyringane til Konseptvalutgreiinga  (KVU) for Rv 7 Hardangervidda vil fortelja.  Paralellt med dette så ventar me også på kva kontrollørane i PwC kjem fram til i…

Trafikkstatistikk Rv 7  Hardangervidda 1. kvartal 2018. 73 % trafikkauke i Mars.

Trafikkstatistikk Rv 7 Hardangervidda 1. kvartal 2018. 73 % trafikkauke i Mars.

Trafikkstaistikken for Første Kvartal 2018 ligg no føre frå Statens Vegvesen. Trafikken vert målt i MDT (Månadsdøgntrafikk). For Rv 7 Over Hardangervidda viser registreringa ved Lappesteinen en Sterk auke (73 %) i mars 2018 (1124 MDT) i høve mars 2017 (648 MDT) , medan tala for januar og februar 2018 (448 og 689 MDT)  er…

Samferdselsdepartementet har merka seg Lågehætunnelen

Samferdselsdepartementet har merka seg Lågehætunnelen

Hardangerviddatunnelene AS har i uttalen til KVU Rv7 Hardangervidda tilrådd å flytta avsette 300 mill kroner i NTP sin handlingsplan 2018-2023. Selskapet ber om at desse midlane , som Statens vegvesen har tenkt å bruka på Rv 7 Ørgenvika-Svenkerud i Hallingdal, istanden vert brukt oppe på sjølve vidda  Innspelet er støtta av Buskerud og Hordaland…

Uttale til «15/225843- KVU Rv 7 Hardangervidda -Ny høring»

Uttale til «15/225843- KVU Rv 7 Hardangervidda -Ny høring»

Konseptvalutgreiining (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda vart tinga av Samferdselsdepartementet i 2014 og vart lagt fram oktober 2015. Bakgrunnen for denne KVU-en var Regional plan for Hardangervidda av 2011 der fokus var  både å sikra villreintrekk og betra tryggleik og betra trafikkregulariteten for trafikantane på Rv 7 , ein samfunnsmessig viktig vinteropen  høgfjellsveg. Vidare…

Lågehætunellen på Hardangervidda mellom Halne og Skulevika innan rekkevidde?

Lågehætunellen på Hardangervidda mellom Halne og Skulevika innan rekkevidde?

Styret i Hardangerviddatunnelene AS vedtok på møtet på Voss 1.mars ei pressemelding som no er sendt media med kopi til kommunar i Hardanger og Hallingdal, Buskerud og Hordaland Fylkeskommunar og Buskerudbenken og Hoprdalandsmenken på Stortinget. Pressemeldinga peikar på at ved å flytta dei løyvde 300 mill kroner til rv7  frå bygging langs Krødern til oppå…

Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017

Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017

Diagrammet sett nedanfrå: Raud: Hol-Aurland ; Blå: Filefjell ; Gul: Hardangervidda ; Grå: Hemsedalsfjellet ; Mørk blå: Haukelifjell Tala frå Statens Vegvesen si trafikkregistrering i 2017 er klare. For Hardangerviddatunnelene AS er det sjølvsagt mest interresant å sjå korleis trafikken har utvikla seg på Vidda og samanlikna det med utviklinga på dei andre 4 fjellovergangane…

KVU rv. 7 Hardangervidda – Ny Høyring – Informasjonsmøte

KVU rv. 7 Hardangervidda – Ny Høyring – Informasjonsmøte

Hausten 2015 vart høyringa av KVU (konseptvalutgreiing) rv. 7 Hardangervidda stansa i påvente av KVU Gol -Voss. Dette var i samband med prioritering av hovudvegsamband Aust-Vest nord for Hardangervidda.  Staten har bestemt funksjonsfordeling mellom  rv. 7 som skal vera hovudvegsamband for reiseliv og perontrafikk og rv. 52 som skal vera hovudvegsamband for næringstrafikk. Statens vegvesen…