Trafikkstatistikk Rv 7 Hardangervidda 1. kvartal 2018. 73 % trafikkauke i Mars.

Trafikkstaistikken for Første Kvartal 2018 ligg no føre frå Statens Vegvesen. Trafikken vert målt i MDT (Månadsdøgntrafikk). For Rv 7 Over Hardangervidda viser registreringa ved Lappesteinen en Sterk auke (73 %) i mars 2018 (1124 MDT) i høve mars 2017 (648 MDT) , medan tala for januar og februar 2018 (448 og 689 MDT)  er litt svakare enn 2017 (495 og 706 MDT). Dette fortel oss at nå Hardangervidda er farbar så vert ho prioritert og at påsketrafikken er betydeleg.

Dei andre  fjellovergangane aust-vest har litt same trenden med auke i mars men litt svakare januar- og februartal enn i 2017.  Trafikkfordelinga i 1. kvartal 2018 viser at Nordkorridoren ( E 16, RV 52, Fv 50 og Rv 7) framleis har gjennomsnittleg meir enn dobbelt så stor trafikk som Sørkorridoren (E 134),  med 2536 MDT mot  1160 MDT. Dette meiner Hardangerviddatunnelene As må få nødvendig merksemd og vegbyggingsløyvingar  frå Staten.

Tala frå SVV i MDT.                                               jan 17     feb 17    mars 17   1.kvt 17    jan 18     feb 18     mars 18  1.kvt 18

Rv 7 Lappesteinen  Hard.vidda 495 706 648 616 448 689 1124 754
Fv 50 Geitryggen Hol Aurland 137 186 206 176 124 173 214 170
Rv 52 Bjøberg Hemsedal 833 1048 1073 985 785 965 1266 1005
E 16 Varden/Tunnel Fillefjell 478 608 671 586 510 621 688 606
Sum Nordkorridor 1943 2548 2598 2363 1867 2448 3292 2536
E 134 Vågslid Haukelifjell 872 1149 1102 1041 850 112 1508 1160