Nytt styre ønskjer God jol og godt nyttår

Nytt styre ønskjer God jol og godt nyttår

Nok eit år er snart over. Hardangerviddatunnlene as har også i 2023 aktivt prøvt å få tunnelar på Hardangervidda fram i folk og styremakter sine tankar. Hovudfokus har no vore på Villreinen på Hardangervidda, at tunnelar og særleg Dyranuttunnelen er kinderegg med effekt både for villrein og traffikantar. Gjennom fleire mediasaker har Hardangervidda vore framme…

Tiltaksplan for Villrein

Tiltaksplan for Villrein

Villreinen på Hardangervidda er raudlista og i fare for utrydding. Staten har sett igang arbeid for å redda villreinen. I vår skal Regjeringa leggja fram ei eiga Reinsdyrsmelding til Stortinget. Som grunnlag har det vore jobba mykje med å finna fram til effektive tiltak for å redda villreinen. For Hardangervidda-reinen er det gjennom prosjketgrupper lagt…

Stortingsmelding om Villrein 2023

Stortingsmelding om Villrein 2023

Regjeringa Støre ved Klima- og Miljø-departementet arbeider i 2023 med ei Stortingsmelding om Villreinen i Noreg. Parallelt arbeider Norsk Villreinsenter, på oppdrag frå departementet, med tiltaksplanar for villrein. Regjeringa inviterer breitt til innspel til Stortingsmeldinga i 2 omgangar , siste no innan 01.10.2023, og Hardangerviddatunnelene as har tillate seg å gje innspel begge gonger. Herunder…

Miljøtunell under Dyranut er best for villreinen, seier jegrane.

Miljøtunell under Dyranut er best for villreinen, seier jegrane.

Hardangerviddatunnelen as inviterte villreinjegrar på Hardangervidda til møte på Dyranut Fjellstove laurdag 23.09.2023 om villreinen sine levekår på vidda . Fokuset var både å få fram fakta om statusen til villreinen, orientera om Stortingsmeldinga og Tiltaksplanar for villrein, som er under arbeid, og få jegrane sine synspunkt på situasjonen etter jakta 2023. Jørn Lekve er…

Arendalsuka 2023 og litt til.

Arendalsuka 2023 og litt til.

Hardangerviddatunnelene as hadde stand på Arendalsuka 2023 , mandag 14.08 til fredag 18.08. Me fokuserte der særleg på Dyranuttunnelen, som vil gje heilårsveg for villreinen sør-nord og trafikken vest-aust. Dei aller fleste som vitja standen viste forståing for begge behova. Representantar for Hardangerviddatunnelen as var også tilstades på ulike arrangement for å bli oppdaterte, mingla…

Bygg Dyranuttunnelen for Villreinen.

Bygg Dyranuttunnelen for Villreinen.

I samband med at Regjeringa skal leggja fram ei Stortingsmelding om Villrein, så har dei bede om innspel innan 15.mai 2023. Hardangerviddatunnelene as tillet seg å senda slikt innspel til Klima- og Miljødepartementet ved Naturforvaltningseksjonen: » Innspel til Stortingsmeldinga for villrein frist 15.05.2023. Hardangerviddatunnelene as arbeider for sikra heilårs vegtrase over Hardangervidda for villrein og…

Trafikktal for Mai 2023

Trafikktal for Mai 2023

Nye gode trafikktal for Rv 7 Hardangervidda i mai 2023. Trafikken er stigande år for år. Gjennomsnittleg passerte 1456 bilar Lappesteinen på Rv 7 Hardangervidda i mai 2023, 17 % auke samanlikna med mai 2022. Dette til tross for mykje ustabilt vêr og 3 dagar delvis stenging. Yrkedagar var det gjennomsnittleg 170 tungbilar over vidda…

Trafikktal

Trafikktal

TRAFIKKTALA FOR APRIL 2023 RV 7 HARDANGERVIDDA Trafikktala for april 2023 på Rv 7 Hardangervidda ved Lappesteinen viser ein gjennomsnittleg døgntrafikk på 1374 bilar. Helgetrafikkne var på 1721 bilar og yrkedagane 1109 bilar. Av desse var det gjennomsnittleg 70 store køyretøy over 12.5 m, medan yrkedagane hadde 102 store. Av personbilar var det sjølvsagt påsketrafikken…

PÅSKEN 2023

PÅSKEN 2023

Vel overstått påsken 2023. Rv 7 Hardangervidda vore svært viktig for påsketrafikkantane også denne påsken. Dei 11 dagane frå fredag før Palmehelga til 2. Påskedag har det på teljinga til Statens vegvesen, ved Lappesteinen, passert gjennomsnittleg 2636 bilar i døgnet. Størst var trafikken 1. Påskedag med 5609 bilar. Dette betyr igjen at Rv 7 har…

Godt nyttår 2023.

Godt nyttår 2023.

Då har me lagt 2022 bak oss utan lovnader om tunnelar på Hardangervidda. Ny kontraktør, Presis Vegdrift, med underentreprenøar, er no igang på Vidda og flinke folk står på for oss trafikantar. Det er jamn informasjon på Facebooksida «Kolonnekjøring Hardangervidda», om verforhold, fri ferdsel, kolonne og stenging. Også heimesida «vegvesen.no/fjellovergangar» gir aktuell oppdatering. Sjølvsagt er…