Tiltaksplan for Villrein

Villreinen på Hardangervidda er raudlista og i fare for utrydding. Staten har sett igang arbeid for å redda villreinen. I vår skal Regjeringa leggja fram ei eiga Reinsdyrsmelding til Stortinget. Som grunnlag har det vore jobba mykje med å finna fram til effektive tiltak for å redda villreinen. For Hardangervidda-reinen er det gjennom prosjketgrupper lagt fram forslag til 5 prioriterte tiltak:

  • > styre motorferdselen bort fra viktige kalvings- og oppvekstområder og vinterbeiter deler av året
  • > stenge fire selvbetjente turisthytter med tilhørende stisystem (Torehytta, Hadlaskard, Hellevassbu og Lågaros)
  • > legge ned eller legge om enkelte stier
  • > etablere en ny turisthytte og sti i et område som er mindre brukt av villrein vest på vidda
  • > regulere adkomsten på enkelte veier som er åpne for allmenn ferdsel og som frakter mennesker langt inn i villreinområdene, f.eks. Tinnhølvegen
  • > på sikt etablere lang tunnel på riksvei 7 for å sikre tilgang til leveområder nord for veien

Eit av dei prioriterte tiltaka er lang tunnel på vidda. Hardangerviddatunnelene as har spelt inn forslag om bygging av 5 kortare tunnelar , som dekkjer dei tradisjonelle villreintrekka over rv 7, med prioritet Dyranuttunnelen og Lågahætunnelen. Etappevis tunnelbygging gir raskare fortrinn for både reinsdyr og trafikantar.