Møte med Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Trafikktala for november 2020

Møte med Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Trafikktala for november 2020

Hardangervidddatunnlene as deltok i eit digitalt møte 08.12.2020 med Samferdselsminister Knut Arild Hareide og statssekretærane John-Ragnar Årset og Ingelin Noresjø, klokka 10.30 -11.20. Møtet var sammøte mellom interessentane for Rv 7 Vegpakke Hallingdal, Rv 7 Hardangerviddatunnelene og Bergensbanen FRE 16 og K5.  Frå desse vart det 12 deltakarar. (Sjå vedlegg). Fylkesråd i Viken Fylkeskommune Olav…

Dyranuttunnelen må inn i Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Dyranuttunnelen må inn i Nasjonal Transportplan 2022-2033.

På tide å henta inn att Statens Vegvesen si tilråding av Dyranuttunnelen. Me står framfor ein ny Nasjonal Transportplan. Dessverre har ikkje SVV der funne midlar til Dyranuttunnelen. Rv 7 Hardangervidda er ein av dei Stortingsprioriterte fjellovergangane med Funksjonsfordeling med Rv 52. Me må setja vår lit til at den politiske prosessen tar inn prosjektet…

Trafikktal for Fjellovergangane i Sør Noreg september 2020

Trafikktal for Fjellovergangane i Sør Noreg september 2020

No er endeleg trafikkteljinga ved Lappesteinen rv 7 Hardangervidda i gang igjen.  Det viser framleis stor trafikk over. Kortaste fjellovergangen med mest trafikk i september. Her er tala frå Statens vegvesen for september 2020: (mdt betyr gjennomsnittleg månadleg døgntrafikk) rv 7 Hardangervidda: 1644 mdt rv 52 Hemsedalsfjellet: 1335 mdt fv 50 Hol Aurland: 280 mdt…

Kvar er Hyttevegen? Helgetrafikk fjellovergangane aust-vest.

Kvar er Hyttevegen? Helgetrafikk fjellovergangane aust-vest.

Me ujamne mellomrom kan me lesa påstanden om at rv7 Hardangervidda er hyttevegen for Bergensarar og ikkje ein viktig heilårs fjellovergang for landet. Denne myten står seg ikkje. Ved å plukka fram statistikk for fjellovergangane aust-vest og sjå på helgetrafikk i forhold til totaltrafikk på teljepunkta sine månadsdøgntrafikk, så viser det seg at alle fjellovergangar…

Trafikkstatistikk for august 2020

Trafikkstatistikk for august 2020

Dessverre så har Statens Vegvesen enno etter 5 månader ikkje funne eitt prioritert dagsverk for å reparara målestasjonen Lappesteinen på rv 7 Hardangervidda, trass 3 puringar og tilbod om konstnadsdekning. Dette teljepunktet er avgjerande for selskapet Hardangerviddatunnelene sin dokumentasjon på trafikken. For rv 7 Hardangervidda ved teljepunkt Lappesteinen  var det i 2017: 2472 MDT, for…

Julital for trafikken  på og rundt Rv 7 Hardangervidda.

Julital for trafikken på og rundt Rv 7 Hardangervidda.

I Statistikken til Vegvesenet «Trafikkdata» så er det ulik auke i trafikken på registrerte teljepunk i juli 2020 samanlikna med juli 2019. Dessverre så er framleis ikkje teljedata for rv 7 Hardangervidda, men om me ser på tala for Bu aust og Geilo aust så indikerer det ein trafikkvekst forsiktig stipulert til 6 %. E…

Dessverre – Statens vegvesen viser ikkje trafikkdata for Rv 7 Hardangervidda

Dessverre – Statens vegvesen viser ikkje trafikkdata for Rv 7 Hardangervidda

Den 21 augist opnar Nasjonale Turistvegar trappebrua ved Vøringsfossen. Imponerande byggverk i prosjektet Turistveg Hardanger. Nett no , i  tida før feriestart verkar trafikken på rv 7 Hardangervidda stor, og me stipulerer at 25 % av dette er tungtrafikk. Stengingar både på E 134 og E 16 ser ut å flytta trafikk. Men me har…

Trafikktal for 1. kvartal 2020

Trafikktal for 1. kvartal 2020

Trass uversvinter, stengeregime og koronatider har det vore bra med trafikk aust-vest på fjellovergangane i SørNoreg.   I rekordåret for stenging og kolonnekøyring på Hardangervidda (har ikkje fått offisielle tal frå Vegvesenet enno) kan me tolka tala slik at den avvist trafikken frå Vidda nytta rv 52 Hemsedal og E 16 Fillefjell.  E 134 Haukelifjell…

Brev til Vestland Fylkeskommune om uttale til NTP 2022-2033.

Brev til Vestland Fylkeskommune om uttale til NTP 2022-2033.

Vedrørande Fylkesrådmannen sitt framlegg til NTP 2022-2033. Viser til framlegg frå Fylkesrådmannen i Vestland Fylke. Pkt 6 g.  Fylkestinget vil prioritere rv. 52 og E134 som hovudsamband mellom austlandet og vestlandet. I første omgang må E134 Vågslid-Røldal inn i Nasjonal transportplan 20222033, og det bør startast reguleringsplanlegging for strekninga E134 Bakka- Solheim. Vidare viser fylkestinget…

Statens Vegvesen argumenterer med Villrein.

Statens Vegvesen argumenterer med Villrein.

I Statens Vegvesen sitt svar til Regjeringa opp Oppdrag nr 9: Prioriteringar viser SVV til KVU-vedtaket med  Funkjsonsfordelinga mellom rv 7 Hardangervidda og rv 52 Hemsedalsfjellet. Tiltak for villreinen er beste ( men her einaste) argumentet for tiltak på Hardangervidda. Det samsvarar med Noreg sitt internasjonale ansvar for villreinen i landet.  Rv 7 Hardangervidda er…

Hardangerviddatunnelar i  Nasjonal Transportplan?

Hardangerviddatunnelar i Nasjonal Transportplan?

Hardangerviddatunnelene har også merka koronatida. Karantene og heimekontor har vore status så langt. Trafikkstatistikken fortel også om redusert reising så langt i år grunna både uver med stengte vegar og opprydding og i mars også koronareiseforbod. Statistikken viser at nå rv 7 Hardangervidda har fri fredsel mellom stengingane, så finn mykje trafikk tilbake. Dette tolkar…

Trongen for Dyranuttunnnelen viser seg i vinter.

Trongen for Dyranuttunnnelen viser seg i vinter.

Så langt i vinter frå desember til no har rv 7 Hardangervidda vore stengt eller hatt kolonnekøyring i fleire hundre timar. Trafikktala for januar viser at månadsdøgnstrafikken (MDT) kun er på gjennomsnittleg 222 bilar i døgnet, av dette 46 tungbilar i døgnet . Dette er halvparten av trafikken i januar 2019. Av-visingseffekten av stengingsregiment er…

Årsdøgntrafikken på Rv 7 Hardangervidda aukar og aukar.

Årsdøgntrafikken på Rv 7 Hardangervidda aukar og aukar.

Årsdøgntrafikktala  (ÅDT) for 2019 frå Statens vegvesen er klar . ÅDT er gjennomsnittlege passeringar pr døgn i året. Trafikken på Hardangervidda aukar  frå 1288 ÅDT i 2018 til 1369 ÅDT i 2019. (I dette talet er ikkje April -påsketrafikken – registrert. ) Dette er ein vekst på 6,3 % . I 2017 var det 1224…