Takk for gode vedtak i Hordaland og Buskerud sine Fylkesting.

Takk for gode vedtak i Hordaland og Buskerud sine Fylkesting.

Jolagåva til Hardangervidda 2017 kjem frå Fylkestinga i Buskerud og Hordaland i samband med høyring til Handlingsprogrammet av Nasjonal transportplan 2018-2023 (29). Med samrøystes vedtak tilrår Fylkestinga på begge sider av Hardangervidda å flytta avsette 300 millionar kroner frå Vegvesenet sine tenkte tiltak aust for Gol til tiltak for å betra vinterregulariteten og trafikktryggleiken på…

No ventar me på KS1 av  KVU Hardangervidda

No ventar me på KS1 av KVU Hardangervidda

Styremøtet i Hardangerviddatunnelene AS , den 6. desember 2017 på Geilo, drøfta strategiar for vidare arbeid med tunnelløysingar under Hardangervidda. Selskapet vil koordinera aktiviteten sin med interesselskapet IS Rv 7, interessegrupper og støttespelarar for utbygging av Rv 7 Hardangervidda. Me vil halda fast på det store biletet at Rv 7 Hardangervidda er blitt hovudveg aust-vest…

Semje om å arbeida for korte tunnelar på Hardangervidda

Semje om å arbeida for korte tunnelar på Hardangervidda

Aktørane i arbeidet for vintersikker heilårsveg over Hardangervidda hadde sammøte 13.11.2017 i Eidfjord. Det var slik semje inngått: IS Rv7, Hardangerviddatunnelene AS og Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen har felles mål om å vidareutvikle Rv7 som hovudvegsamband mellom aust og vest. Stortinget gjorde våren 2017 vedtak om at det skal vera ei funksjonsdeling mellom to vegar, Rv52…

300 millionar vegkroner kan glippa for Hardangervidda

300 millionar vegkroner kan glippa for Hardangervidda

Det er i motvind ein må bruka krefter og i motbakke går det oppover. No er det viktig å flytta pengar. Alle må hjelpa til. Likelydande brev frå Hardangerviddatunnelene AS er sende til Buskerud Fylkeskommune og Hordaland Fylkeskommune der oppmodinga er slik: Hardangerviddatunnelene AS ber med dette Hordaland/Buskerud Fylkesting om å vedtak om slik endring…

Vidare arbeid for Tunnelar under Hardangervidda

Vidare arbeid for Tunnelar under Hardangervidda

(Bilete henta frå Statens Vegvesen: Rv 7  Hardangervidda KVU Nyhetsarkiv) Selskapet Hardangerviddatunnelene AS har valt ein vidare strategi for arbeidet. Ny dagleg leiar frå 1 september i midlertidig ca 30 % delstilling er Leiv A Vambheim. Han vil ha kontorstad på kommunehuset i Eidfjord. Adressa er Simadalsvegen 1,  attn Eidfjord kommune, 5783 Eidfjord Styret i…

Klar for innspurt!

Klar for innspurt!

Daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS går over i ny stilling 1. september, men lover at han er klar for en durabelig innspurt for tunnel under Hardangervidda frem mot Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan i juni. – Jeg er klar for innspurten og skal levere fra meg et godt utgangspunkt for det videre tunnmelarbeidet, sier Hove.

Donerer 10.000 kroner til Norske Redningshunder

Hardangerviddakonferansen Rein Vidde 2017 takker alle foredragsholdere på årets konferanse ved å gi en samlet gave til Norske Redningshunder i foredragsholdernes navn. – Vi takker for foredragsholdernes bidrag, men gir ikke gaver til dem. Vi donerer penger til en organisasjon som sikrer vår alles trygghet i den værharde fjellheimen rundt Hardangervidda, sier Anved Johan Tveit.

Hordaland må prioritere Hardangerviddatunnel

Hordaland må prioritere Hardangerviddatunnel

I arbeidet ny Regional Transportplan Hordaland 2018-2029 ber styret i Hardangerviddatunnelene AS om at Hordaland fylkeskommune jobber aktivt for en tunnelløsning på Rv.7. – Hordalandspolitikerne har alle muligheter til å få på plass en vintersikker vei over Hardangervidda og vi etterlyser derfor at fylket er klar på at dette arbeidet skal prioriteres, sier styrelederen.

Rakettfart på Rv.7

Rakettfart på Rv.7

Rv.7 vokser som aldri før, og kan passere Rv.52 Hemsedal i trafikktall i løpet av 2017 eller 2018. – Dette kan skje allerede i løpet av året, og da skjer det paradoksalt nok i samme år som Stortinget eventuelt vedtar ikke å satse på Rv.7 i kommende Nasjonal Transportplan, sier daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Hove.

Talte Rv.7 sin sak i Senterpartiets stortingsgruppe

Talte Rv.7 sin sak i Senterpartiets stortingsgruppe

Ordfører i Eidfjord, Anved Johan Tveit, tok med seg kollegaene Solfrid Borge fra Ullensvang og Eli H. Prestegården fra Nore og Uvdal kommune til Senterpartiets stortingsgruppe for å tale Rv.7 sin sak foran det forestående øst-vestveivalget. – Skal Sp ta hele landet i bruk så er Rv.7 et åpenbart valg av verktøy, slo ordførerne fast.

Møtte miljøvernministeren om villrein og Rv.7

Møtte miljøvernministeren om villrein og Rv.7

Hardangerviddatunnelene AS, Interesseselskapet Rv.7, WWF Norge og Villreinnemda for Hardangervidda møtte klimaminister Vidar Helgesen til samtale om Rv.7 og villreinen. – Vi opplevde at statsråden var tydelig på at lang tunnel under Hardangervidda ville være den beste løsningen for den rødlistene dyrearten vi har et internasjonalt ansvar for å beskytte, sier delegasjonsleder Anved Johan Tveit.