Møtte miljøvernministeren om villrein og Rv.7

Hardangerviddatunnelene AS, Interesseselskapet Rv.7, WWF Norge og Villreinnemda for Hardangervidda møtte klimaminister Vidar Helgesen til samtale om Rv.7 og villreinen. – Vi opplevde at statsråden var tydelig på at lang tunnel under Hardangervidda ville være den beste løsningen for den rødlistene dyrearten vi har et internasjonalt ansvar for å beskytte, sier delegasjonsleder Anved Johan Tveit.

Det var en mannsterk delegasjon som stilte i møte med statsråden 10. januar og etter møtet var stemningen god blant vei- og villreinforkjemperne. – Vi opplevde at statsråden var oppdatert på situasjonen og tydelig på den rollen vi forventer at han spiller i arbeidet med å få på plass en fullgod løsning for Rv.7 og både dyr og mennesker som berøres av denne veien, forklarte styreleder i Interesseselskapet Rv.7, Tor Egil Buøen.

Etter møtet med Vidar Helgesen var optimismen stor blant delegasjonen som bestod av; Olav Skinnes, Sverre Lundemo, Anved JOhan Tveit, Harald Victor Hove, Petter Rukke, Knut Arne Gurigard, Endre Lægreid. FOTO: Tor Egil Buøen
Etter møtet med Vidar Helgesen var optimismen stor blant delegasjonen som bestod av; Olav Skinnes, Sverre Lundemo, Anved Johan Tveit, Harald Victor Hove, Petter Rukke, Knut Arne Gurigard, Endre Lægreid. FOTO: Tor Egil Buøen

Statsråden er ansvarlig for forvaltningen av den nå globalt truede dyrearten og sammen med sitt departement er det nå forventet at han skal veie inn på fremtidig beslutning om valg av hovedveiforbindelse mellom øst og vest. Rv.52 er et av alternativene som Regjeringen nå skal vurdere, men denne veiløsningen vil bygge ned en barriere mellom villrein og tamrein som ikke vil være positivt for forvaltningen av Norges ansvar for villreinbestanden. Rv.7 vil med en lang tunnel under Hardangervidda derimot bidra til at villreinen kan trekke over det som id ag er en barriere som hindrer dem tilgang til beiteområder som kan være avgjørende for en god utviklingen av bestanden.

– Vi har en historisk mulighet til å bekjempe fragmenteringen av villreinens leveområder – den største trusselen mot arten som nå er rødlistet, sier leder av Villreinnemda for Hardangerviddaområdet, Endre Lægreid. Han utfordret statsråden på om han ville gjøre sitt til at lang tunnel kom på plass da dette ville være det beste som har skjedd villreinen noensinne. Svaret må statsråden gi uansett om Rv.7 blir hovedveiforbindelse eller ikke når Regjeringen legger frem sitt forslag til Nasjonal Transportplan rundt påsketider i år.

– Vi har hele tiden understreket at dersom Rv.7 blir valgt til hovedveiforbindelse så øker sannsynligheten for at man kan løse vinterutfordringene over Hardangervidda til det beste for bilister og villrein, men vi er glade for at statsråden oppfatter at villreinspørsmålet må løses uansett hvilken status Rv.7 får i den kommende NTP, forklarer ordfører i Hol, Petter Rukke.

Villreinspørsmålet er ikke vektlagt særlig hensyn i Statens vegvesen sine utredninger om fremtidig hovedveiforbindelse og de foreslåtte korte tunnelene på Hardangervidda vil hjelpe villreinen lite, og dette var delegasjonen svært tydelig på under møtet.

– For Buskerud fylkeskommunes del er vi veldig opptatt av å få på plass Rv.7 som hovedveiforbindelse da den treffer både villreinen sitt behov for større, sammenhengende leveområder og fordi dette er den veien som vil gi de største regionale virkningene for Hallingdal, var budskapet fra fylkesvaraordfører i Buskerud fylkeskommune, Olav Skinnes.

Les oppfordringen som ble overlevert statsråd Vidar Helgesen her.