Styret i Hardangerviddatunnlene as 2024

På ekstraordinær Generalforsamling 12.12.2023 og ordinær Generalforsamlinga 25.06.2024 fekk Hardangerviddatunnlene as nye styremedlemmer. På biletet frå venstre er styremedlemmene:

Jon Andreas Kolderup, Hol – Nestleiar Kari Lægreid, Eidfjord – Einar Lutro, Ullensvang – Styreleiar Petter Rukke, Hol – Solveig Vestenfor, Ål – Jens Olav Holven, Ulvik – Timo Knoch , Eidfjord.

Gneralforsamlinga 2024 godkjende også redigerte vedtekter i selskapet. Det viktige nye er:

§ 2 Formål: «Selskapet har som hovedformål å arbeide for å realisere miljøtunneler over Hardangervidda. Tunneler vil sikre helårsvei øst-vest, åpne arealkorridorer for villreinen sør-nord og sikre totalberedskapen mellom Vestlandet og Østlandet.»

§ 7 Styret: «Styret kan ha inntil 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.»

Med desse endringane har selskapet definert arbeidet på 3 sentrale område: Trygg Heilårsveg , Tilbakeføring av leveareal for villreinen og heilt nødvendig veg for transportberedskapen mellom vest og aust.

Vidare opnar Generalforsamlinga 2024 for å ta inn fleire styremedlemmer , gjerne frå gode medaktørar for tunnelar på Hardangervidda.