God Jol og Forventningsfullt nyttår

God Jol og Forventningsfullt nyttår

Hardangerviddatunnlene AS ønskjer alle Viddabrukarar ei fin jolehelg og ein aktivRv 7 bruk i 2020. Saman skal me visa at Hardangervidda er den prafikantprioriterte fjellovergangen vest-aust. Styret med politiske medspelarar forventar at Regjeringa ved Samferdselsdepartementet snarast vil gjera vedtak i KVU rv7 Hardangervidda om K2 (5 korte tunnelar),  som svar på Stortinget sitt vedtak i…

Reduserte bompengar på Hardangerbrua styrkjer rv 7 Hardangervidda

Reduserte bompengar på Hardangerbrua styrkjer rv 7 Hardangervidda

Stadig fleire signal og resultat styrkjer forventningane om tunellar på rv 7 Hardangervidda. Forslaget til statsbudsjett og bompengar. Staten betala større avdrag på Hardangerbrua, og bompengane går ned frå 01.01.2020 til  Kr 92,60/360   ( takstgruppe 1/2 med Autopass). Det vil det ytterlegare redusera avvisingseffekten frå trafikantane til å velja rv 7 Hardangervidda som aust-vest-hovudveg. …

Fjellovergangen Rv 7 Hardangervidda befestar stillinga si.

Fjellovergangen Rv 7 Hardangervidda befestar stillinga si.

No er trafikktala for Fjellovergangane i SørNorge klare frå Statens Vegvesen. Desse tala bekreftar at Rv 7 befestar stillinga si som ein hovudveg aust-vest også i august 2019.  Det er tydeleg at trafikantane prioriterer Hardangervidda når det er gode stabile køyreforhold og då er trafikken på Rv 7 på nivå med E 134. Rv 52…

Hardangerviddatunnlar K2 og Bergen-Voss K5 gir kortaste vegen Bergen – Oslo.

Hardangerviddatunnlar K2 og Bergen-Voss K5 gir kortaste vegen Bergen – Oslo.

Det er av Stortinget 3 -4 vedtekne heilårs hovudvegar aust-vest.  E 16 Filefjell , Rv 52 Hemsedalsfjellet funkjsonsfordelt med Rv 7 Hardangervidda og E 134 Haukelifjell. E 16 Filefjell er i dag minst stengte fjellovergangen utan bompengar og god standard, men minst brukt av dei 4 høgfjellvegane. E 134 har no ca 1/3 av trafikken…

Møte i Samferdselsdepartementet 14. mai 2019

Møte i Samferdselsdepartementet 14. mai 2019

Ein delegasjon frå Hardangerviddatunnelene As og Interesseselskapet IS Rv 7 fekk møta Statsekretær Tommy Skjervold, Andelingsdirektør Hans Einar Nerhus og Bent Skogen i Samferdselsdepartementet den 14.mai 2019 i Oslo. Hardangerviddatunnelene as og Is Rv 7 har tru på at sakleg informasjon kan gje eit snarleg positivt vedtak om val av konseptet K2 for rv 7 Hardangervidda….

Taloppstilling Første kvartal 2019 samanlikna med 2018.

Taloppstilling Første kvartal 2019 samanlikna med 2018.

Statens Vegvesen sin trafikktalstatistikk for januar, februar og mars 2019 er klare. Me har plukka ut nokre vegstrekningar som kan ha verknad på trafikken til rv 7 Hardangervidda og samanstilt trafikktala med 2018.  Me veit alle at vintertilhøva og påskemånad styrer mykje av trafikken desse månadane. Det gjer også vegarbeid og vegstengingar.  Det er ikkje…

Transportanalysen 2019 til Helge Hopen om Rv 7 Hardangervidda

Transportanalysen 2019 til Helge Hopen om Rv 7 Hardangervidda

Hardangerviddakonferansen 2019 Rein Vidde vart halden 1.-2. april 2019 på Vestlia Resort på Geilo. Eit variert program hanlda om veg, villrein og reiseliv. Deltakarlista kunne vore lengre, men var svært representativ. Det var folk frå Regjeringa, Storting, Fylkestinga Hordaland og Buskerud, kommunepolitikarar, reiselivaktørar og nokre andre intersserte. Etter funkjonsfordelingsedtaket i 2017 (rv 7 for reiseliv…

Årsdøgntrafikk ÅDT Fjellovergangar aust-vest 2018

Årsdøgntrafikk ÅDT Fjellovergangar aust-vest 2018

No er den ofisielle statistikken frå Statens Vegvesen sine Trafikktal 2018 komen.  For Fjellovergangar aust-vest merkar Hardangerviddatunnelene as seg at det er rv 7 Hardangervidda som står for auka registret trafikk. No har Hardangervidda og Hemsedalsfjellet om lag like stor ÅDT. Statistikken viser tydeleg at sommartrafikken prioriterer Hardangervidda. Også resten av året viser Rv 7…

Rein Vidde 2019 – Hardangerviddakonferansen 2019

Rein Vidde 2019 – Hardangerviddakonferansen 2019

Hardangerviddatunnelene as har gjennomført 2 tidlegare konferansar med fokus på tunellbygging og reisdyrstrekk på Hardangervidda. No står den tredje konferanse for døra: Hardangerviddakonferansen 2019 Rein Vidde vert halden på Geilo, på Vestlia resort mandag-tysdag 1.-2.april 2019 som lunsj-lunsj-konferanse. Hovudtemaet er sjølvsagt: Rv 7 Hardangervidda -Hovudvegen aust-vest for reiseliv og Perrsontransport. Under dette temaet set me…