Godt nyttår 2023.

Då har me lagt 2022 bak oss utan lovnader om tunnelar på Hardangervidda. Ny kontraktør, Presis Vegdrift, med underentreprenøar, er no igang på Vidda og flinke folk står på for oss trafikantar. Det er jamn informasjon på Facebooksida «Kolonnekjøring Hardangervidda», om verforhold, fri ferdsel, kolonne og stenging. Også heimesida «vegvesen.no/fjellovergangar» gir aktuell oppdatering.

Sjølvsagt er styret i Hardangerviddatunnelene as optimistiske med tanke på arbeidet inn mot NTP 2023. Regjeringa bebudar ei snarleg stortingsmelding om villrein. Hardangerviddareinen er raudlista og Nordfjellsreinen er utrydda. I den samanhengen spelar me inn trongen for Dyranuttunnelen. Den vil opna opp att dei viktigaste krysningspunkta for villreinen ved Høgdesteinen og reetablerer samanhengjande beiteareal sør og nord for Rv 7. Erfaringa med Finsetunnelen på Bergensbanen viser dette. Dyranuttunnelen vil kraftig styrkja trafikktryggleiken for vintertrafikantane på rv 7.

Siste trafikktal viser at desember 2022 hadde dagsgjennomsnit på 720 bilar, men kun 69 tungbilar . Dette er normalt for desember siste åra.

Årsdøgnstrafikken for 2022 vart 1467 bilar. Til samanlikning var tala slik: 1507 Ådt i 2021, 983 Ådt i 2020, 1369 Ådt i 2019. Ser ein på tala før Hardangerbrua opna så var det 759 Ådt i 2012.