Ny rapport: Tunnel kan bygges 50% billigere enn Statens vegvesens anslag

I en fersk rapport fra SCS AS vurderes en lang Hardangerviddatunnel som langt rimeligere å realisere enn det Statens vegvesen har regnet seg frem til. Ved bruk av såkalt tunnelboremaskin kan den 17 km lange tunnel la seg bygge til ca 5 mrd. og uten å berøre nasjonalparkområdet Hardangervidda. Les rapporten her!

Konsulentselskapet SCS AS har lang erfaring med prosjektering og bruk av tunnelboremaskin (TBM) som driveteknikk ved bygging av tunneler, og på oppdrag for Hardangerviddatunnelene AS har de gjennomført en vurdering av hva det vil innebære av kostnader og byggetid å drive en 17 km lang Hardangerviddatunnel fra Haugastøl til øst for Sysendammen. Konsulent Thor Skjeggedal mener prosjektet er ideelt for bruk av TBM og han er klar på at både miljøgevinster, redusert byggetid og lavere totale kostnader ved byggingen av den lange tunnel under Hardangervidda bør være gode poenger når politikerne skal si eller nei til tunnelløsninger på Rv.7.

Hele rapporten kan leses her.

– Konvensjonell sprengning av tunneler av en slik lengde er meget utfordrende, om det i det hele tatt er mulig med dagens miljøkrav. Skal man sprenge ut en slik tunnel slik statens vegvesen foreslår så må man ha såkalte tverrslag, dvs sidetunneler som åpner opp mot den vernede naturen på Hardangervidda. Det slipper man med bruk av TBM, forklarer Skjeggedal som har erfaring fra en rekke tunnelprosjekter i Norge.

Det er slike enorme  TBM'er som kan spise seg gjennom fjellet under Hardangervidda.
Det er slike enorme TBM’er som kan spise seg gjennom fjellet under Hardangervidda.

I den fremlagte KVU fra Statens vegvesen anslås det at kostnadene ved strekningen Haugastøl-Sysendammen blir 10,8 milliarder kroner. Skjeggedal stiller seg tvilende til beregningene til Statens vegvesen og mener dette kan gjøres langt rimeligere. – Statens vegvesen må svare for hvordan de kommer frem til dette tallet da det ikke er mulig for meg å se hvordan de kommer opp i slike høye anslag, men når vi regner over hav en tunnel av denne lengden med bruk av TBM så ser vi at ca 5 mrd. vil være mer realistisk og vi kan anslå dette med en langt lavere usikkerhetsmargin enn det Statens vegvesen operer med, sier Skjeggedal.

Tunneler av denne lengden tar det selvsagt tid å bygge, men den anslåtte byggetiden på 6-7 år kan også bortimot halveres dersom man setter inn tunnelboremaskiner fra både øst- og vestsiden. En slik løsning vil også gjøre det lettere å håndtere og gjøre bruk av de store mengdene steinmasser som må tas ut av fjellet ved byggingen av en slik tunnel.

– Både tid, kostnad og hensynet til den sårbare Hardangervidda tilsier at dette prosjektet er ideelt for bruk av TBM. Vi vil også kunne anta at konkurransen fra selskaper som gjennomfører denne typen oppdrag vil være stor fordi verdien på kontrakten er rimelig høy. Dette vil mest sannsynlig tiltrekke seg svært kompetente selskaper med erfaring fra tilsvarende prosjekter fra verden over, sier Skjeggedal.

Skjeggedal understreker at beregningene baserer seg på tunnelforslaget for Hardangervidda og kan ikke uten videre overføres til andre tunnelforslag omtalt i Statens vegvesens KVU.

Daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS mener resultatene i rapporten viser at kostnadsforskjellene som ligge ri Statens vegvesens beregninger ikke bare er satt for høyt for RV.7-løsningen, men at det er også er problematisk at regnestykkene til fagfolkene i statsetaten ikke går opp. – Det er klart at vi blir skeptiske til den faglige rapporten fra Statens vegvesen når det viser seg at regnestykkene de selv presenterer ikke lar seg regne hjem. Det bidrar til svekket troverdighet og vi er derfor spente på den eksterne kvalitetssikringen som skal gjøres av den faglige rapporten fra Statens  vegvesen, forklarer Harald Hove.

– For vår del er vi innforstått med at 5 merd også er svært høy sum, men når kostnadsforskjellene mellom de to finalekandidatene Rv.52 og Rv.7 var beregnet til 3 mrd. i Rv.7 sin disfavør av statens vegvesen så endrer jo utregningene til SCS AS dette bildet betraktelig. Dersom beregningene i rapporten vi nå har fått er korrekte og Statene vegvesen har beregnet tunnelløsningene for Rv.7 for høyt, ja, da snus jo dette i favør av Rv.7. Da er Rv.7-konseptet faktisk nesten 3 mrd billigere enn Hemsedal. Det bør vekke interesse for en nærmere vurdering fra våre nasjonale samferdselspolitikere og derfor ber vi nå om et møte med samferdselsministeren for å presentere våre funn, avslutter Hove.