Hallingtinget går for Rv.7

Hallingdal går for Rv.7 med lang tunnel under Vidda etter votering i Hallingtinget. Det var forslag fra Flå kommune som fikk et betydelig flertall og som nå blir den klare meldingen til regjeringen og Stortinget som skal ta endelig stilling til veivalgene øst-vest ifm Nasjonal Transportplan over jul.

Et klart flertall av Hallingtingets medlemmer peker på Rv.7 som ny hovedveiforbindelse mellom øst og vest.
Et klart flertall av Hallingtingets medlemmer peker på Rv.7 som ny hovedveiforbindelse mellom øst og vest.

Hallingtinget er det øverste organet i Regionrådet for Hallingdal – en sammenslutning av kommunene Flå, Ål, Nes, Hol, Gol, Hemsedal. På dagens møte ble det stor diskusjon om hva som var det riktige veivalget for Hallingdal, men endte med et soleklart flertall for Rv.7 over Hardangervidda.

Forslaget fra Flå kommune fikk flertall og lyder som følger:

1.      Ut i frå ei heilskapleg samfunnsøkonomisk vurdering, regionale konsekvensar og omsynet til kva for andre aust-vest samband som er bygd og vil bli bygd, så meiner Hallingtinget at RV7 er det beste alternativet som prioritert hovudveg aust-vest i saman med E134.

2.   For å sikre framtidig vekst og utvikling i heile Hallingdal, støttar Hallingtinget RV7 mellom Gol og Voss som hovudveg med lang tunnel under Hardangervidda. På den måten sikrar me både regionale, miljømessige og næringspolitiske interesser i heile regionen.

3.   Hallingtinget meiner standarden på strekninga Gol – Robru må rustast opp. Vegen må leggast utanom Hemsedal sentrum.

4.   Hallingtinget støttar ikkje utgreiing av diagonalen Odda-Bergen.

– Dette er et tydelig signal til både Buskerudbenken og Buskerud fylkeskommune om hvor veien bør gå, og sammen med de mange støtteerklæringene som nå komme rinn fra villreinforkjempere og reiselivsaktører i både Hardanger og Hallingdal, så er dette med på å bygge opp en klar forventing til at regjeringen lander på rett standpunkt i sin innstilling til Stortinget, kommenterer styreleder i Hardangerviddatunnelene AS, Anved Johan Tveit

Les mer om Hallingtinget her.