Villreinen – en truet dyreart

19. oktober arrangerte WWF Norge og Hardangerviddatunnelene AS et villreinseminar på Stortinget hvor alle representanter ble invitert til å ta del i veivalget om villreinens fremtid. Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap) var medarrangør for møtet og fremholdt Norges internasjonale ansvar for villrein som en betydelig faktor som bør gis avgjørende vekt i fremtidig veivalg øst-vest.

Møtet samlet stortingsrepresentanter fra alle partier på Stortinget og Henriksen var vertskap for seminaret hvor både WWF Norge, Villreinsenteret, Hol kommune, Eidfjord kommune og Hardangerviddatunnelene AS bidrog til å fremheve villreinens behov for lang tunnel under Hardangervidda for å sikre beiteområder og gjenåpne trekkruter som i dag er utilgjengelig blant annet på grunn av Rv.7 og E 134. Se informasjonsfilmen om villreinen og Rv.7 her.

Ordfører Petter Rukke talte for lang tunnel under Rv.7 Hardangervidda - både av hensyn til bilister og villrein.
Ordfører Petter Rukke talte for lang tunnel under Rv.7 Hardangervidda – både av hensyn til bilister og villrein.

– Dette er et veivalg som ikke bare handler om hvor samferdselsministeren vil bruke statens veimidler, men hvor hele regjeringen og Stortingets troverdighet står på spill når man gjennom flere år har fremhevet det internasjonale ansvaret Norge har for å ta vare på den globalt truede dyrearten villrein, sa ordførerne Petter Rukke og Anved Johan Tveit fra villreinkommunene Hol og Eidfjord.

Bekymringen for villreinen ble tydelig fremhevet av WWFs sin fagleder Heidi Sørensen som understreket at behovet for lang tunnel under Hardangervidda nå var enda viktigere enn noen gang før da villreinen nylig ble definert som en globalt truet dyreart. – Dette er en vesentlig endring i villreinens status som burde sette et punkt tum for diskusjonen om vi trenger elle rikke trenger en lang tunnel under vidda. Villreinen er truet og nå har Stortinget en historisk mulighet for å sikre villreinen betydelig bedre vilkår for å ha en bærekraftig villreinstamme i fremtiden, forklarte Sørensen.

Fra Villreinsenteret ble det vektlagt at det kartleggingsarbeidet som er gjennomført av Norsk Institutt for naturforskning (NINA) tydelig konkluderer med at lang tunnel for Rv.7 under Hardangervidda er den eneste fullgode løsningen for trafikanter og villreinen. Korte tunnelløsninger vil ikke gi en tilfredsstillende løsning for villrein og vil bidra til at presset på villreinens leveområder vil fortsette.

– Det er viktig at kunnskapen om villreinens livsvilkår og behov for tilrettelegging og vern kommer tydelig frem, også i debatten om hvilken veivalg vi skal gjøre for veinettet mellom øst og vest. Derfor er jeg glad for at jeg kunne være en del av arrangørene bak dette seminaret og jeg vil følge opp saken i fortsettelsen som medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, avsluttet stortingsrepresentant Per Rune Henriksen.

Se oppsummering av foredrag og budskap ved å trykke her.