Vi har som mål å sikre REIN VIDDE

Villreinen lever best med Rv.7

Det er konklusjonene fra Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd i et bekymringsbrev de har sendt til Statens vegvesen i forbindelse med deres utredninger rundt valg av hovedveiforbindelsene øst-vest. Valget står mellom Rv.7 over Hardangervidda og Rv.52 over Hemsedal. Den ene løser et problemene for villreinen, mens den andre skaper et nytt problem.

Hvorfor er de bekymret? Svaret er enkelt. En bilvei gjennom et beiteområde fungerer i begge tilfeller som et hinder for kryssende dyr. Forskjellen i dette tilfellet er at veien over Hemsedalsfjellet er ønsket, fordi den utgjør en barriere mellom villrein og tamrein. På Hardangervidda derimot fører dagens vei til store avgrensinger for beiteområdene som villreinstamme trenger. Den foretrukne løsningen på det sistnevnte problemet er en lang tunnel under Hardangervidda som vil kunne gi villreinen større plass og bedre tilgang til alle beiteområder på høyfjellsplatået.

Situasjonen rundt Rv.52 er derimot villreinnemden mer bekymret for. Der fungerer dagens vei som en fin barriere mellom tam- og villrein, og dersom det blir bygget en tunnel gjennom Hemsedalsfjellet vil denne barrieren mellom tamme og ville dyr bli borte. Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd har sendt brev til Statenes vegvesen og pekt på nødvendige måter å løse dette nye problemet på blant annet ved å etablere flere kilometer lange gjerder.

Lars Nesse, leder av Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd. FOTO: www.villrein.no
Lars Nesse, leder av Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd. FOTO: www.villrein.no

Lederen i nemnden, Lars Nesse, uttaler til Sogn Avis at dersom det er reinsdyrene man skal ta mest hensyn til vil valget være enkelt. Da bør politikerne prioritere vei under Hardangervidda. – Man må også ta med problematikken rundt skrantesjuken, sier han. Kunnskap om dette vil først være klar i november/ desember når Filefjell tamreinlag har fått undersøkt sine dyr. I brevet er det ellers vist til at all aktiviteten rundt Rv7 er uomtvistelig når det gjelder å påvirke villreinens trekkmuligheter. Et tunnelalternativ som åpner opp gamle trekkruter, slik Finsetunnelen over Bergensbanen gjorde, vil være avgjørende for utnyttelsen av naturlige beiteressurser, kommunikasjon og genutveksling mellom delbestandene, heter det i brevet.

– Vi har pekt på disse forholdene ved flere anledninger og vi gjennomfører et eget møte på Stortinget med nettopp villrein som tematikk senere i oktober, så dette tror jeg er et spørsmål som kan avgjøre det endelige veivalget til slutt, kommenterer daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove.

Les hele brevet fra Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd her.