Rv.7 betyr mest for folk flest

I alle fall er det konklusjonene til Asplan Viak som har sett på regionale virkninger av veivalget øst-vest, og samfunnsikkerhetsgruppen som har gitt sin anbefaling til Statens vegvesen. 20. juni presenterte disse sine foreløpige resultater for den pågående konseptvalgutredningen om ny hovedveiforbindelse Bergen-Oslo. – Mye positivt, men dette blir jevnt, sier styreleder Anved Johan Tveit.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Gol–Voss. KVU’en skal belyse ulike konsepter på strekningen, innenfor de to korridorene rv. 7 og rv. 52.

anved_johan_tveit_0Departementet har besluttet at det tas sikte på å legge fram en prioritering av trasé for øst–vest vegforbindelser i Nasjonal transportplan 2018–2029. I det videre arbeidet blir det lagt til grunn at E134 vil være en av hovedvegforbindelsene mellom Øst- og Vestlandet. Departementet har samtidig besluttet at det skal foretas videre utredninger av om rv. 7 eller rv. 52 skal være den andre hovedvegforbindelsen.

Målet for konseptvalgutredningen (KVU) Gol–Voss er å utrede om rv. 7 eller rv. 52 skal være en av to hovedvegforbindelser mellom Øst- og Vestlandet. Utredningen skal belyse ulike konsepter på strekningen.

Mandag 20. juni var det samlet til møte med alle de berørte i utredningsarbeidet slik at Statens vegvesen kunne presentere sine foreløpige resultater. Mye må avklares og en del feil må korrigeres, men de foreløpige resultatene viser at det er gode argumenter på alle sider av fylkesgrensene. Styreleder Anved Johan Tveit syntes det var et oppklarende møte, men at veldig mange spørsmål forble ubesvart. – Denne prosessen gjennomføres på rekordfart så vi skylder Statens vegvesen å gjøre oppmerksom på det, men samtidig var det flere feil i grunnlagene de presenterte. Det betyr en del når det ellers var såpass jevnt mellom de to alternativene, men vi forventer at de kommer tilbake til dette med korrigeringer.

Anved Johan Tveit vil likevel trekke frem det positive ved analysene som blant annet Asplan Viak har gjennomført. – Denne viser jo at for Hallingdal og Hardanger så er Rv.7 helt soleklart den som gir best trafikkgrunnlag, og vi som lever av trafikken som veien genererer vet jo at det kan gi sysselsetting i mange år fremover, slår Anved Johan fast. Han minner om at dette blir en vanskelig sak å konkludere på for landets nasjonalformsaling når KVU’en er klar og advarer mot å tro at jobben er gjort. – Nå må vi hjelpe til med å få frem et best mulig grunnlag i form av en korrekt analyse i KVU’en og så må vi jobbe hardt inn mot politikerne i Oslo for at Vidda skal få tunnel som gir oss en helårsvei for fremtiden, avslutter Tveit.

Les alle presentasjoner her og les Hallingdølens omtale av møtet her.