Kjersti Toppe ba for Hardanger

Stortingsrepresentanten fra Hordaland, Kjersti Toppe (Sp), ba ikke til høyere makter i onsdagens spørretime, men i alle fall om veihjelp fra høyeste hold. Samferdselsministeren ble utfordret på veisituasjonen i Hardanger og hva han ville gjøre for å rydde opp i veikaoset nå før sommeren.  Les statsrådens svar her!

Til den ordinære spørretimen i Stortinget, onsdag 25. mai, ba Kjersti Toppe om svar fra statsråd Ketil Solvik-Olsen om hva han ville gjøre med den håpløse veisituasjonen som Hardanger nå befinner seg i med stengte veier og kolonnekjøring i flere ender av fylkets fremste reisemålsregion. Under kan du lese hva Toppe spurte om, og hvilke svar hun fikk fra statsråden;

Foto: Stortinget
Foto: Stortinget

«Fra stortingets protokoll:

Kjersti Toppe (Sp) [11:25:54]: 200 meter av rv. 13 mellom Granvin og Voss rasa ut i vatnet onsdag 27. april. Vegen er ei av hovudferdselsårene for indre Hordaland og blant dei viktigaste aust–vest-sambanda mellom dei to største byane i Noreg. Lokalt er det no eit stort ynskje om å få vurdert lang tunnel som permanent løysing langs Granvinsvatnet. I svar til Stortinget har regjeringa ikkje svara tydeleg på om forlenging av Jobergtunnelen vil verte vurdert som eit alternativ.

Vil statsråden ta initiativ til ei slik vurdering?

Statsråd Ketil Solvik-Olsen [11:26:34]: I svaret som representanten Toppe viser til, står det at det blir utført grunnboringer som grunnlag for en beslutning om hva en skal gjøre videre med rv. 13 langs Granvinsvatnet. Vi er altså allerede i gang med prosessen med å finne ut hvordan forholdene er, for deretter å gjøre en vurdering og konkludere. Når disse analysene er ferdige, vet en om det er mulig å bygge veien som opprinnelig planlagt, hva en må gjøre for å få det stabilt nok – eventuelt fylle ut, eventuelt gjøre andre ting.

Statens vegvesen regner med å ha denne konklusjonen klar i midten av juni, altså om mindre enn en måned. Hvis det viser seg at det ikke er mulig å bygge veien opp igjen som planlagt, må vi selvsagt vurdere alternative løsninger. Det vil være feil av meg nå å forutsi hva resultatet av en slik vurdering vil bli, men jeg kan forsikre om at vi er opptatt av at vi skal ha sikkerheten på plass. Vi er opptatt av å ha god framdrift, og vi skal finne kostnadseffektive løsninger som gjør at veien blir fullført så godt som mulig, og så mye som mulig innenfor den tidsplanen som ligger til grunn i utgangspunktet.

Kjersti Toppe (Sp) [11:27:39]: Takk for svaret. I ein rapport frå 1983 konkluderte ein med at grunnforholda var så dårlege at Vegvesenet rådde frå utfylling. Når no 200 meter veg plutseleg rasar ut i vatnet, er det ganske dramatisk. Eg forstår at folk stiller seg spørsmål ved at ein no fyrst og fremst ynskjer å byggja opp igjen vegen på same grunn, særleg sidan ein held på med eit arbeid med tunnel for ein annan del av denne vegstrekninga langs Granvinsvatnet. Med ein forlengd tunnel vil ein òg få til ynskja vegutbetringar forbi Granvin kyrkje, nokre 100 meter lenger mot Granvin sentrum. Mange fryktar at det elles berre vil vere eit tidsspørsmål før det kjem ei anna utrasing. Eg forstår at det ikkje kan konkluderast no, men kan statsråden bekrefta at ein òg vil få ei skikkeleg og reell vurdering av vegløysinga med inkludert tunnel i det arbeidet som no skal skje?

Statsråd Ketil Solvik-Olsen [11:28:46] Vi vil se på grunnforholdene, og det er nettopp det Vegvesenet gjør. Og så vil en gjøre en vurdering av hva en må gjøre med dem for å få en best mulig løsning, og da er tunnel ett av alternativene som kan komme. Men alle vet at med en gang en bygger tunnel, er det dyrere enn å bygge i dagen. Det betyr at jo mer tunnel en bygger, jo mindre prosjekter får en andre steder, eller jo kortere strekninger av rv. 13 vil en få gjort tiltak på. Da vil det hele veien være en vurdering mellom den standarden du legger, og hvor langt du når. Jeg tror det er mange strekninger på rv. 13 som bør utbedres. Derfor er det viktig at vi får kostnadseffektive løsninger på plass. Samtidig må jeg si at jeg så sent som i går besøkte en av entreprenørene som jobber med dette. De er selv opptatt av sin sikkerhet, både under arbeidet, men også i det produktet de leverer fra seg. Entreprenører generelt ønsker å se at veier de har bygd, er ulykkesfrie. Derfor er det viktig at en får med alle aktørene som jobber med dette, og gjør en vurdering, slik at vi faktisk ender opp med et prosjekt som blir så godt som mulig, samtidig som vi vil prøve å ha regningen så lav som mulig.

Kjersti Toppe (Sp) [11:29:52]: Eg takkar for svaret. Eg har ei litt anna problemstilling i det same området. Hardanger og Voss er jo blant landets største reiselivsdestinasjonar, og snart er det høgsesong for turistar. Reiselivsdirektøren i Reisemål Hardanger uttala til NRK 21. mai at avbestillingane no renn inn, og det er snakk om at reiselivet no noterer tap på millionar kvar dag. Ein har ei midlertidig omkøyringsløysing på rv. 13 via Granvinsvatnet, saman med at rv. 13 ved Deildo mellom Kinsarvik og Odda er stengd delar av dagen, og ein no har kolonnekøyring i Måbøtunnelen på ubestemd tid. Samtidig er det manuell dirigering i Stavenestunnelen på E 16. Det er no mange trafikkhindringar for turoperatørane i det området. Eit samla reiseliv er bekymra.

Vil statsråden sjå på denne problemstillinga og tiltak som kan sikra Hardanger eit meir tenleg vegnett no i høgsesongen for turister?

Statsråd Ketil Solvik-Olsen [11:30:57]: Det er en viktig problemstilling som blir tatt opp, og det er noe vi diskuterte litt med folk fra Vegvesenet for kort tid siden. Nå er det altså veldig mange ulike traseer som på en eller annen måte er berørt av veiarbeid eller ulike problemstillinger. Det er viktig at vi sørger for at vi har så god framkommelighet som mulig i anleggsperioder. Det er ikke nødvendigvis en veldig lett løsning, men det handler om i hvert fall å sørge for at folk som er i traktene og skal reise, får informasjon på egnede steder. Vi må også sørge for at folk når de planlegger sine reisedestinasjoner, føler seg trygge på at de faktisk vil komme fram og kan legge opp reiseruter der de gjerne tilpasser sin egen avreise, men kan vite at de vil komme fram uten for mye tidsbruk og uten uforutsette problemer.

Den utfordringen skal vi jobbe videre med.»

Svaret lar nok vente på seg, men i mellomtiden har det blitt fortgang i arbeidet med opprydding i Måbøtunnelen. Les saken her om Eidfjord-ordføreren som presser på for Rv.7!