Markerte oppstart KVU Voss-Gol

I dag tok Statens vegvesen fatt på arbeidet med KVU for Voss-Gol hvor valget står mellom Rv.52 eller Rv.7. Hvem som går av med seieren vet vi først 1. september når den faglige anbefalingen overleveres statsråd Ketil Solvik-Olsen som sammen med regjeringen skal ta sitt valg. Interessen var forståelig nok svært høy.

Med bakgrunn i Øst-vest-utredningen har Statens vegvesen blitt bedt om å gjennomføre en KVU for rv. 7 / rv. 52 Gol-Voss. Dette arbeidet ble igangsatt med oppstartsmøtet på Voss i dag, og arbeidet skal være fullført høsten 2016. Arbeidet vil bli gjennomført av en prosjektgruppe fra Statens vegvesen. Det vil bli lagt opp til et tett samarbeid med de ulike interessentene, blant annet gjennom møter i Samarbeidsgruppen. Gruppen av interessenter møttes for første gang i dag, og deltakelsen tyder på at interessen om dette viktige veivalget kan bli høstens store thriller.

– Ser vi på deltakelsen i dag så er det helt klart en overvekt av interessenter fra vest og tunnel- og Rv.7- tilhengerne var markant tilstede. Dette er positivt fordi det bidrar til å synliggjøre ulike grunner til en forsterket satsning på Rv.7 fra flere ulike hold; reiseliv, tungtransport, lokalt næringsliv og regionale effekter for de befolkningsregionene vi faktisk treffer langs veien, sier daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove.

Stinn brakke da Statens vegvesen inviterte til oppstartsmøte for KVU Voss-Gol på Park Hotell på Voss.
Stinn brakke da Statens vegvesen inviterte til oppstartsmøte for KVU Voss-Gol på Park Hotell på Voss.

Dette er det første av tre eller fire møter. I tillegg vil det bli avholdt verksted, med arbeid i grupper. Tilstede på oppstartsmøtet var blant annet direktør i Bjørneparken i Flå kommune; Kees Oscar Ekeli, og samferdselssjef Gunnar Haugo fra Hallingplast i Ål kommune. Begge to er klare på at veien de satser på er Rv.7. – For oss som reiselivsbedrift er det klart at dette er veien som gir et best grunnlag for videre besøkstallsvekst og som dermed skaper og trygger arbeidsplassene vi bidrar med til regionen, forklarer Ekeli. Også Gunnar Haugo kjenner verdien av Rv.7 og ikke minst hva det ville bety for hans egen bedrift dersom veien var en vintersikker helårsvei. – Med 2000 tunglasskjøringer hvert år og en omsetning på 350 millioner kroner er ikke veivalg uviktig for vår bunnlinje. Rv.7 er absolutt vårt foretrukne veivalg, og selv om det for oss handler om rør og plastkomponenter er begrunnelsene det samme som for Bjørneparken; arbeidsplassene trygges hvis veien gir oss et godt inntjeningsgrunnlag, forklarer Haugo.

Morten Ask er prosjektleder for KVU-prosessen og benyttet det første treffpunktet med samarbeidsgruppen til å understreke at Statens vegvesen ser det som ønskelig at alle berørte kommuner og fylkeskommuner deltar. – Vi ser det også som viktig at aktuelle interessenter / interessegrupper tar del i prosessen. Statens vegvesen ønsker en åpen, inkluderende prosess frem mot en best mulig underbygget konklusjon i den rapporten som arbeidet skal munne ut i, forklarte prosjektlederen til de fremmøtte.

Ask fremhevet at denne KVU-prosessen ville ha andre mål enn den KVU’en som har vært gjennomført for Rv.7 tidligere, og han fremhevet at godstransportens behov blir viktigere i arbeidet. I tillegg blir transporteffektivitet, herunder transportkostnader, reisetid og vinterregularitet vektet på en annen måte enn i tidligere utredninger.

Prosjektgruppen for denne KVU’en består av Kjell Kvåle og Bjørn Martin Alsaker fra Region vest, samt Morten Ask (prosjektleder), David Ramslien og Per Harald Hermansen fra Region sør. Samtlige har utgjort teamet som jobbet frem KVU Rv.7 over Hardangervidda og flere har vært sterkt involvert i utarbeidelsen av den såkalte Øst-vestutredningen. Nettopp dette punktet skaper stor grad av spenning knyttet til hvordan prosessen vil bli på dette prosjektet.

– Det er klart at vi møter med blanke ark og håper Statens vegvesen gjør det samme, men oppdragsbrevet fra departementet er ennå ikke klart så vi kjenner ikke premissene for dette arbeidet. Samtidig blir det spennende for oss å se hvordan Statens vegvesen tar fatt på arbeidet når vi vet at faginstansen har gitt sin anbefaling allerede. Dette håper vi selvsagt ikke kaster for lange skygger inn i prosessen, men at de kan se på dette med nye øyne siden det faglige grunnlaget vi har blitt presentert for så langt ikke har vært godt nok for politisk avgjørelse i sakens anledning, avslutter Hove.