Tungtrafikken velger Rv.7

I 2015 valgte flere fjellovergangene i Hallingdal som veien mellom øst og vest, og Rv. 7 vinner stadig mer terreng i forholdet til sine konkurrenter. Hallingdal har nå mer trafikk enn Filefjell og Haukeli til sammen tungtrafikkens valg kan vippe politikernes stamveivalg til syvende og sist, melder avisen Hallingdølen i dag.

Daglig leder Harald Victor Hove gleder seg over økt trafikk over Hardangervidda, men ønsker seg helst en lang tunnel UNDER vidda.
Daglig leder Harald Victor Hove gleder seg over økt trafikk over Hardangervidda, men ønsker seg helst en lang tunnel UNDER vidda.

Mye av veksten for Rv.7 skyldes at tungtrafikken i større grad enn året før velger den korteste veien mellom øst- og Vestlandet, men veksten i trafikken over Hardangervidda har vært jevnt stigende siden åpningen av Hardangerbroen i 2013. 1087 biler i årsdøgnstrafikk for fjoråret betyr en vekst på 11 prosent i 2015, og dette betyr at Rv.7 kun kan se seg slått av Filefjell hva gjelder høyeste vekstprosent for fjoråret. Filefjell økte med 23,4 prosent, men er fortsatt bak Rv.7 i årsdøgnstrafikk. – Dette viser at Rv.7 er et svært attraktivt valg selv om vi konkurrere med Filefjell som på samme tid har fått flere oppgraderinger av strekningen sin. På Vidda har man lagt på ny asfalt og Trøoundergangen på Geilo er tatt i bruk slik at tungtrafikken lettere kommer frem, men tenk dere da hvilken vekst man kan se for seg med en lang tunnelløsning under Vidda, drømmer daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove.

For E134 viser trafikktallene fra Statens vegvesen at dette er den enkeltovergangen som har størst årsdøgntrafikk, med 1475 biler. Likevel var fjorårsveksten på E134 minimal med en økning på 0,2 prosent siste år. Dette kan tyde på en utflating for riksveien som samferdselsministeren før jul utpekte som en av to hovedveiforbindelser mellom øst og vest.

Hemsedalsfjellet Rv.52 taper terreng mot både Filefjell og Rv.7, men har fortsatt hegemoniet blant de tre fjellovergangene lenger nord, med 1280 biler. Her økte trafikken med cirka 0,2 prosent og dette kan skyldes at tungtrafikken har funnet andre alternativer. Trafikkutviklingen kan bli en viktig faktor inn i Statens vegvesens arbe

id med en Konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Voss-Gol hvor Rv.7 og Rv.52 skal vurderes op mot hverandre med tanke på å gi Stortinget et grunnlag for å velge den ene av de to som sammen med E 134 skal være de to hovedveiforbindelsene mellom øst og vest.

– Vi gleder oss selvsagt over at Hallingdal med dette tydelig markerer seg som den foretrukne transportkorridoren mellom øst og vest, men vi er selvsagt mer opptatt av de regionale effektene det har for både Hallingdal og Hardanger at flere legger veien om Hardangervidda – da særlig persontrafikken. Dette poenget har Statens vegvesen ikke vektlagt særlig tungt i arbeidet med øst-vestutredningen og nå håper vi at vi får en ny sjansen til å vektlegge dette viktig aspektet når vi neste uke tar fatt på arbeidet med KVU Gol-Voss, forklarer Hove.

Hardangerviddatunnelene AS har allerede fått utredet at effektene av en helårsåpen Rv.7 kan medføre 3000 nye arbeidsplasser i reiselivsnæringene i Hallingdal og Hardanger. Les hele den saken her.