Hardangerviddatunnel kan gi pluss for samfunnet

Det er konklusjonen etter at Implement Consulting Group har gjennomført en såkalt samfunnsøkonomisk analyse av hvorvidt en lang tunnel under Hardangervidda vil være en positiv investering for AS Norge. – Vi ba om realistiske og forsiktige regnestykker for at ingen skulle kunne kalle dette et bestillingsverk, sier Harald V Hove, daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS.

Analysen er gjort for å fremvise at en investering i en lang tunnelløsning under Hardangervidda er en godt investering for samfunnet, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Rapporten tar for seg flere elementer som ikke er godt nok belyst i Statens vegvesen sine utredninger, herunder Øst-vestutredningen og den nylig fremlagte Konseptvalgutredningen Rv.7 over Hardangervidda.

Kilde: Sivilingeniør Helge Hopen
Kilde: Sivilingeniør Helge Hopen

I tillegg til å vise at tunnelen går i pluss ved det såkalte høy-alternativet fremviser rapporten at flere effekter kan komme over tid og som i dag ikke kan regnes inn i investeringsregnestykket. – Ser vi på erfaringstall fra flere store bro- og tunnelprosjekter i landet så ser vi at etter 5 år og 10 år er trafikkveksten vesentlig over de anslag som man gjerne opererer med når broen eller tunnelen planlegges. Det er stor grunn til å tro at tilsvarende vil være tilfellet for et tunnelstrekk som det vi planlegger under Vidda, forklarer Hove.

Analysen viser også at overføring av trafikk av de øvrige fjellovergangene ikke er slik man kanskje hadde trodd. En tunnelløsning for Rv.7 over Hardangervidda vil ha den sterkeste konkurranseflaten mot Rv.52 over Hemsedal, men tilnærmet ingen konkurranse om trafikken som ellers vil gå via E134 Haukelifjell. – Dette er viktige observasjoner som kan påvirke hele øst-vestutredningen og hvordan den blir vurdert fremover fordi dette viser at Statens vegvesen ikke har rett i sine antakelser om at det ikke vil være mulig å peke på både E134 og Rv7 som fremtidige stamveier mellom øst og vest, understreker Hove.

Hardangerviddatunnelene AS er spent på hvilke politiske konklusjoner som kommer i den nærmeste fremtid, men håper at analysen som er fremlagt om samfunnsnytten kan bidra til at konklusjonene fattes på et mest mulig korrekt grunnlag. – Vi jobber for tunnel og stamveistatus, men vi har også en oppgave i å få frem i lyset de regnestykker som er feilaktige eller mangelfulle. Med denne analysen gir vi i alle fall politikerne med statsråden i spissen en del gode grunner til å satse på den korteste veien mellom øst og vest, avslutter Hove.

E134 og RV.7 er IKKE konkurrenter om samme trafikk, slik Statens vegvesen har gitt inntrykk av.
E134 og RV.7 er IKKE konkurrenter om samme trafikk, slik Statens vegvesen har gitt inntrykk av.

Hele rapporten kan du lese her.