Skal regne samfunnsnytten av tunnel under Hardangervidda

Lager egen samfunnsøkonomisk beregning av hvilken nytte en tunnel under Hardangervidda vil kunne få for samfunnet. – Statens vegvesen sin øst-vestutredning tar ikke opp i seg de positive effektene som en vintersikker helårsvei vil ha for samfunnet, lokalt, regionalt og nasjonalt, sa styreleder og Hol-ordfører, Tony Arild Kjøl, da han inviterte til arbeidsverksted på Geilo.

HallingdølenHardangerviddatunnelene AS samlet onsdag 10. juni representanter for reiselivsnæringen på begge sider av fjellet til et arbeidsverksted omkring de regionale effektene som en satsning på Rv7 ville kunne ha for Hallingdal og Hardanger. – Det er økonomiske effekter som ikke er godt nok belyst i Statens vegvesen sine beregninger. Derfor lager vi en alternativ og bredere analyse av den samfunnsøkonomiske nytten ved å velge den korteste veien mellom øst og vest, forklarer styrelederen.

Selskapet har engasjert det Oslo-baserte analyseselskapet Implement Consulting Group til å foreta en ny såkalt kost-nytteanalyse av en investering i en vintersikker helårsvei over Hardangervidda. Arbeidet her ledes av Kjell Ove Kalhagen som tidligere har utarbeidet en tilsvarende analyse av samfunnsnytten ved å oppgradere E 134 Haukelivegen, en vei som Statens vegvesen anbefaler at prioriteres i årene fremover nettopp fordi den gir en positiv verdi for samfunnet. – Det er viktig at alle kort kommer på bordet sånn at vi får et mest mulig komplett bilde av hvilke effekter en satsning på vintersikker Rv7 over Hardangervidda kan få for samfunnet, sa Kalhagen til de fremmøtte. Han oppfordret næringslivsrepresentantene til å bidra med å tallfeste effektene en vintersikker vei ville kunne ha for de bedriftene de representerte på møtet.

I statens vegvesens såkalte Øst-vestutredningen som ble fremlagt 21. januar 2015 var det ingen drahjelp å få for dem som hadde håpet at Rv7 skulle bli en prioritert hovedveiforbindelse mellom øst og vest i landet. Statens vegvesen presenterte et svært negativt regnestykke på hva samfunnet ville få igjen for en eventuell investering i en oppgradert riksvei over Hardangervidda. Rv52 over Hemsedal og E 134 over Haukeli er anbefalt som de to ønskede stamveiene mellom øst og vest, og Statens vegvesen legger blant annet til grunn egne beregninger på hvor samfunnets veimidler kaster best av seg.

Styreleder i Hardangerviddatunnelene AS og ordfører i Hol kommune, Tony Arild Kjøl, er ikke imponert over regneferdighetene til Statens vegvesen. – Vi mener analysen til Statens vegvesen ikke gir et fullstendig bilde av fordelene ved å legge Rv7 i tunnel over Hardangervidda. Dette er forhold som ikke er godt nok belyst i det pågående KVU-arbeidet og heller ikke i øst-vestutredningen, og som vi mener teller klart til fordel for en satsning på den korteste veien mellom øst og vest, forklarer Kjøl.

Rapporten ventes ferdigstilt i september 2015.