Samferdselsdepartementet har merka seg Lågehætunnelen

Samferdselsdepartementet har merka seg Lågehætunnelen

Hardangerviddatunnelene AS har i uttalen til KVU Rv7 Hardangervidda tilrådd å flytta avsette 300 mill kroner i NTP sin handlingsplan 2018-2023. Selskapet ber om at desse midlane , som Statens vegvesen har tenkt å bruka på Rv 7 Ørgenvika-Svenkerud i Hallingdal, istanden vert brukt oppe på sjølve vidda  Innspelet er støtta av Buskerud og Hordaland…

Uttale til «15/225843- KVU Rv 7 Hardangervidda -Ny høring»

Uttale til «15/225843- KVU Rv 7 Hardangervidda -Ny høring»

Konseptvalutgreiining (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda vart tinga av Samferdselsdepartementet i 2014 og vart lagt fram oktober 2015. Bakgrunnen for denne KVU-en var Regional plan for Hardangervidda av 2011 der fokus var  både å sikra villreintrekk og betra tryggleik og betra trafikkregulariteten for trafikantane på Rv 7 , ein samfunnsmessig viktig vinteropen  høgfjellsveg. Vidare…