Takk for gode vedtak i Hordaland og Buskerud sine Fylkesting.

Takk for gode vedtak i Hordaland og Buskerud sine Fylkesting.

Jolagåva til Hardangervidda 2017 kjem frå Fylkestinga i Buskerud og Hordaland i samband med høyring til Handlingsprogrammet av Nasjonal transportplan 2018-2023 (29). Med samrøystes vedtak tilrår Fylkestinga på begge sider av Hardangervidda å flytta avsette 300 millionar kroner frå Vegvesenet sine tenkte tiltak aust for Gol til tiltak for å betra vinterregulariteten og trafikktryggleiken på…

No ventar me på KS1 av  KVU Hardangervidda

No ventar me på KS1 av KVU Hardangervidda

Styremøtet i Hardangerviddatunnelene AS , den 6. desember 2017 på Geilo, drøfta strategiar for vidare arbeid med tunnelløysingar under Hardangervidda. Selskapet vil koordinera aktiviteten sin med interesselskapet IS Rv 7, interessegrupper og støttespelarar for utbygging av Rv 7 Hardangervidda. Me vil halda fast på det store biletet at Rv 7 Hardangervidda er blitt hovudveg aust-vest…